دوره و شماره: دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387 
2. اثر پلیمر SBS بر خواص دینامیکی آسفالت

صفحه 465-470

10.22063/jipst.2008.719

حسین زیاری؛ سیدمجتبی ابطحی؛ احمد گلی


6. نظریه اختتام رادیکال حدواسط در توضیح سینتیک پلیمرشدن RAFT و مقایسه با نتایج تجربی

صفحه 503-513

10.22063/jipst.2008.722

مجتبی باقری جاغرق؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند