دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387 
2. اثر پلیمر SBS بر خواص قیر و درجه کارایی آن

صفحه 201-208

حسن زیاری؛ سید مهدی ابطحی؛ احمد گلی


8. اصلاح روش خالص سازی دیمر حلقوی لاکتید

صفحه 251-257

محمدطیب عزیزی؛ فریبا گنجی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی