دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387 
اصلاح روش خالص سازی دیمر حلقوی لاکتید

صفحه 251-257

10.22063/jipst.2008.756

محمدطیب عزیزی؛ فریبا گنجی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی