دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387 
ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل

صفحه 61-69

10.22063/jipst.2008.772

صدیقه برهانی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ سید غلامرضا اعتماد


اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال

صفحه 83-90

10.22063/jipst.2008.774

نادر مختارانی؛ حسین گنجی دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ منیژه خالقی سرنامی