دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387 
مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا

صفحه 149-155

10.22063/jipst.2008.763

مهدی کرمی قهی؛ محمدحسین بهشتی؛ مسعود اسفنده؛ امیرمسعود رضادوست


مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم

صفحه 157-166

10.22063/jipst.2008.764

وحید خلیلی مغامیر؛ حمید رحیمی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده