اثر وزن مولکولی کیتوسان بر مقدار آزاد سازی داروی پردنیزولون سدیم فسفات از ریزگویهای کیتوسان تهیه شده با خشک کن افشانه ای


عنوان مقاله [English]

The Effect of Chitosan MolecularWeight on the Rate of Drug Release of Prednisolone Sodium Phosphate from Chitosan Microspheres Prepared by Spray Dryer

نویسندگان [English]

  • H. Mahdavi
  • S.M. Taghizadeh
  • H. Mivehchi
  • F. Ahmad Khanbeigi