دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1370 
1. لانه زنبوری

مهدی باریکانی؛ حسین امیدیان