دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1373 
رنگهای خوراکی پلیمری

10.22063/jipst.1994.172

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری