دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373 
پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها

10.22063/jipst.1994.182

حسن دبیری اصفهانی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده؛ نوشین سجادی