تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Epoxy-Novalac Resin and Determination of its Physical and Mechanical properties

نویسندگان [English]

  • A. Afshar
  • A. Ramazani