دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377 
2. سنتز پلی آمیدهای خطی دارای گروههای 4- ( 4- بنزوفنون) یورازول

شادپور ملک پور اسطلکی؛ علیرضا مهدویان؛ بهرام شیخ الاسلامی