مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی


عنوان مقاله [English]

Studing the Effect of Silane and Filler on Physical and Mechanical Properties of Dental Composites