دوره و شماره: دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 448-359