دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1393 
4. الکتروریسی عمودی الیاف نانوکامپوزیتی UHMWPE/ZnO در دمای زیاد

صفحه 141-131

هادی حسینی؛ مهرداد کوکبی؛ نادره گلشن ابراهیمی