دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374 
2. شیوه انتقال آب در نخ

ناهید انصاری؛ محمد حقیقت کیش


4. پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی

نسرین شیخ؛ پیمانه یوسف زاده؛ سرور حسن پور