دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374 
نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش

10.22063/jipst.1995.193

عباس چرخچی؛ ژاک وردوو؛ لیدا اودوان؛ لیدا ماتیسوا ریچلا؛ ژوزف ریچلی