مطالعه شکل شناسی پلی پیرول تهیه شده به روش الکتروشیمیایی و شیمیایی و کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیک اسید


عنوان مقاله [English]

Study on Morphology of Polypyrroles Prepared Electrochemically, Chemically and Its Polyacrylic Acid Composite

نویسنده [English]

  • A. Hossainnia