نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش


عنوان مقاله [English]

Chemiluminescence of Polyamides: 2-Mechanism and Kinetics of Oxidation

نویسندگان [English]

  • A. Tcharkhtchi
  • J. Verdu
  • L. Audouin
  • L. M. Rychla
  • J. Rychly