دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372 
6. خواص پلیمرها و نظریه مقیاس بندی

مصطفی کبیری بدر؛ محمدتقی زعفرانی معطر