اصلاح سطح غشاهای تبادل کاتیون با لایه نانوکامپوزیتی کیتوسان و گرافن اکسید اصلاح‌شده با پلی‌آنیلین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

اراک، دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کد پستی 8349-8-38156

چکیده

فرضیه: در این پژوهش، سطح غشاهای تبادل کاتیون ناهمگن بر پایه پلی(وینیل کلرید) با استفاده از لایه کامپوزیتی کیتوسان و نانوکامپوزیت گرافن اکسید-پلی‌آنیلین به منظور استفاده در فرایند الکترودیالیز اصلاح شد.
روش‌ها: نانو کامپوزیت‌های گرافن اکسید-پلی‌آنیلین از پلیمرشدن اکسایشی-شیمیایی درجای آنیلین در مجاورت نانوصفحه‌های گرافن اکسید تهیه شدند. برای ارزیابی غشاها، طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه، میکروسکوپ الکترونی پویشی، محتوای آب، شار و تراوایی، مقاومت یونی، قابلیت نرم‌سازی آب و قابلیت رسوب‌زدایی به‌کار گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه و تصاویر میکروسکوپ الکترونی تشکیل موفق لایه پلی‌آنیلین را روی نانوصفحه‌های گرافن اکسید نشان می‌دهد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی تهیه‌شده، نشانگر تشکیل فیلم یکنواخت کیتوسان-نانوکامپوزیت گرافن اکسید-پلی‌آنیلین بر سطح غشاست. مقدار محتوای آب غشاهای اصلاح‌شده در مقایسه با نمونه پایه بهبود یافت. تراوایی و شار یون سدیم در غشاهای اصلاح‌شده دارای %1/0 وزنی نانوکامپوزیت به مقدار %20 بهبود یافت. مقاومت یونی سطحی غشاهای اصلاح‌شده با افزودن نانوکامپوزیت روند کاهشی نشان داد. غشاها قابلیت مطلوبی در حذف یون‌های عامل سختی آب (کلسیم و منیزیم) نشان دادند، به‌طوری که به‌مدت min 15 درصد جداسازی یون کلسیم و یون منیزیم به‌ترتیب به بیش از 61 و %79 رسید. همچنین، رسوبات تشکیل‌شده بر سطح غشاهای استفاده‌شده با صوت‌دهی به‌طور مؤثری زدوده شدند. غشای اصلاح‌شده عملکرد الکتروشیمیایی مناسبی در مقایسه با نتایج سایر پژوهشگران و نیز برخی نمونه‌های تجاری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surface Modification of Cation Exchange Membranes Using Chitosan-co-PANI/Graphene Oxide Nanocomposite Layer

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohsen Hosseini
 • Mahsa Nemati
 • Negar Rafiei
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Postal Code: 38156-8-8349, Arak, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: The surface modification of polyvinylchloride-based heterogeneous cation exchange membranes was carried out using chitosan-co-polyaniline/graphene oxide nanocomposite layer for the application in electrodialysis process.
Methods: The PANI/GO nanocomposites were prepared by in situ chemical oxidative polymerization of aniline in the presence of graphene oxide nanoplates. Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), water content, flux and permeability, areal ionic resistance, water softening ability and fouling measurements were used to characterize the membrane.
Findings: The FTIR analysis results and SEM images demonstrated successful formation of polyaniline on the graphene oxide nanoplates. The scanning electron microscope images of membranes also exhibited a uniform layer of chitosan-co-PANI/graphene oxide nanoplates on the membrane surface. The water content of modified membranes was higher than that of pristine membrane. The sodium flux and sodium permeability were improved about 20% by 0.1 %wt PANI/graphene oxide nanocomposite. The areal ionic resistance of modified membranes also showed a decreasing trend by utilizing composite nanoplates in the membrane matrix. The prepared membranes showed good ability for Ca and Mg removal from water. The removal efficiency of Ca and Mg by membrane containing 0.5 %wt PANI/graphene oxide composite nanoplates was, respectively, 61 and 79% during 15 min. Moreover, the pollutant and foulant formed on the membrane surface were totally removed by sonication technique. The modified membranes showed suitable electrochemical characteristics compared to membranes reported by other researchers and made by industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • heterogeneous cation exchange membrane
 • surface modification
 • Chitosan
 • graphene oxide/polyaniline
 • deionization
 1. Galama A.H., Hoog N.A., and Yntema D.R., Method for Determining Ion Exchange Membrane Resistance for Electrodialysis Systems, Desalination, 380, 1-11, 2016.
 2. Nagarale R.K., Gohil G.S., Shahi V.K., and Rangarajan R., Preparation and Electrochemical Characterizations of Cation-Exchange Membranes with Different Functional Groups, Colloids Surf., A,251, 133-140, 2004.
 3. Choi Y.J., Kang M.S., Kim S.H., Cho J., and Moon S.H., Characterization of LDPE/Polystyrene Cation Exchange Membranes Prepared by Monomer Sorption and UV Radiation Polymerization, J. Member. Sci., 223, 201-215, 2003.
 4. Hosseini S.M., Askari M., Koranian P., Madaeni S.S., and Moghadassi A.R., Fabrication and Electrochemical Characterization of PVC Based Electrodialysis Heterogeneous Ion Exchange Membranes filled with Fe3O4 Nanoparticles, J. Ind. Eng. Chem., 20,2510-2520, 2014.
 5. Hosseini S.M., Ahmadi Z., Nemati M., Parvizian F., and Madaeni S.S., Electrodialysis Heterogeneous Ion Exchange Membranes Modified by SiO2 Nanoparticles: Fabrication and Electrochemical Characterization, Water Sci. Technol., 73,2074-2084, 2016.
 6. Hosseini S.M., Nemati M., Jeddi F., Salehi E., Khodabakhshi A.R., and Madaeni S.S., Fabrication of Mixed Matrix Heterogeneous Cation Exchange Membrane Modified by Titanium Dioxide Nanoparticles: Mono/Bivalent Ionic Transport Property in Desalination, Desalinatio, 359,167-175, 2015.
 7. Hosseini S.M., Gholami A., Koranian P., Nemati M., Madaeni S.S., and Moghadassi A.R., Electrochemical Characterization of Mixed Matrix Heterogeneous Cation Exchange Membrane Modified by Aluminum Oxide Nanoparticles: Mono/Bivalent Ionic Transportation, J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 45,1241-1248, 2014.
 8. Parvizian F., Hosseini S.M., Hamidi A.R., Madaeni  S.S., and Moghadassi A.R., Electrochemical Characterization of Mixed Matrix Nanocomposites Ion Exchange Membrane Modified by ZnO Nanoparticles at Different Electrolyte Conditions ‘‘pH/Concentration’’, J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 45,2878-2887, 2014.
 9. Hosseini S.M., Madaeni S.S., Heidari A.R., and Amirimehr A., Preparation and Characterization of Ion-Selective Polyvinyl Chloride Based Heterogeneous Cation Exchange Membrane Modified by Magnetic Iron–Nickel Oxide Nanoparticles, Desalination, 284,191-199, 2012.
 10. Zendehnam A., Arabzadegan M., Hosseini S.M., and Robatmili N., Fabrication and Modification of Mixed Matrix Polyvinylchloride Based Heterogeneous Cation Exchange Membrane by Ag Nanolayer/Plasma Treatment: Investigation of Nanolayer Deposition Rate Effect,  J. Polym. Eng., 34,359-367, 2014.
 11. Nemati M. and Hosseini S.M., Fabrication and Electrochemical Property Modification of Mixed Matrix Heterogeneous Cation Exchange Membranes Filled with Fe3O4/PAA Core-shell Nanoparticles, Ionics, 22,899-909, 2016.
 12. Nemati M. and Hosseini S.M., Adapting the Ionic Transfer Behavior of Cation Exchange Membrane Incorporated with SiO2/PAA Composite Nanoparticles, Ionics, 23,3555-3564, 2017.
 13. Nagarale R.K., Gohil G.S., Shahi Vinod K., Trivedi G.S., and Rangarajan R., Preparation and Electrochemical Characterization of Cation- and Anion-Exchange/Polyaniline Composite Membranes, J. Colloid Interface Sci., 277, 162-171, 2004.
 14. Farrokhzad H., Darvishmanesh S., Genduso G., Van Gerven T., and Van Der Bruggen B., Development of Bivalent Cation Selective Ion Exchange Membranes by Varying Molecular Weight of Polyaniline, Electrochim. Acta, 158,64-72, 2015.
 15. Hosseini S.M., Rahzani B., Asiani H., Khodabakhshi A.R., Hamidi A.R., Madaeni S.S., Moghadassi A.R., and Seidypoor A., Surface Modification of Heterogeneous Cation Exchange Membranes by Simultaneous Using Polymerization of (acrylic acid-co-methyl methacrylate): Membrane Characterization in Desalination Process, Desalination, 345,13-20, 2014.
 16. Nemati M. and Hosseini S.M., Thin Film Heterogeneous Ion Exchange Membranes Prepared by Interfacial Polymerization of PAA-co-Iron-Nickel Oxide Nanoparticles on Polyvinylchloride Based Substrate, Int. J. Eng., 29,297-305, 2016.
 17. Nemati M., Hosseini S.M., Bagheripour E., and Madaeni S.S., Surface Modification of Cation Exchange Membranes by Graft Polymerization of PAA-co-PANI/MWCNTs Nanoparticles, Korean J. Chem. Eng., 34,1813-1821, 2017.
 18. Nemati M., Hosseini S.M., and Shabanian M., Novel Electrodialysis Cation Exchange 2-Acrylamido-2-Methylpropane Membrane Prepared by Sulfonic Acid; Heavy Metal Ions Removal, J. Hazard. Mater., 337,90-104, 2017.
 19. Li C., Lou T., Yan X., Long Y.Z., Guangpeng C., and Wang X., Fabrication of Pure Chitosan Nanofibrous Membranes as Effective Absorbent for Dye Removal, Int. J. Biol. Macromol., 106,768-774, 2018.
 20. Ghaemi N., Daraei P., andAkhlaghi F.S., Polyethersulfone Nanofiltration Membrane Embedded by Chitosan Nanoparticles: Fabrication, Characterization and Performance in Nitrate Removal from Water, Carbohydr. Polym., 191, 142-151, 2018.
 21. Elizalde C.N., Al-Gharabli S., Kujawa J., Mavukkandy M., Hasan S.W., and Arafat H.A., Fabrication of Blend Polyvinylidene Fluoride/Chitosan Membranes for Enhanced Flux and Fouling Resistance, Sep. Purif. Technol., 190,68-76, 2018.
 22. Zhao C., Xu X., Chen J., Wang G., and Yang F., Highly Effective Antifouling Performance of PVDF/Graphene Oxide Composite Membrane in Membrane Bioreactor (MBR) System, Desalination, 340,59-66, 2014.
 23. Chang X., Wang Z., Quan S., Xu Y., Jiang Z., and Shao L., Exploring the Synergetic Effects of Polyvinylpyrrodione Graphene Oxide (GO) and (PVP) on Poly(vinylylidene fluoride ultrafiltration (PVDF) Membrane Performance, Appl. Surf. Sci., 316,537-548, 2014.
 24. Wu H., Tang B., and Wu P., Development of novel SiO2-GO Nanohybrid/Polysulfone Membrane with Enhanced Performance, J. Membr. Sci., 451,94-102, 2014.
 25. Hosseini S.M., Jashni E., Habibi M., and Van der Bruggen B., Fabrication of Novel Electrodialysis Heterogeneous Ion Exchange Membranes by Incorporating PANI/GO Functionalized Composite Nanoplates, IONICS, 24, 1789-1801, 2018.
 26. Goh K., Setiawan L., Wei L., Si R., Fane A.G., Wang R., and Chen Y., Graphene Oxide as Effective Selective Barriers on a Hollow Fiber Membrane for Water Treatment Process, J. Membr. Sci., 474,244-253, 2015.
 27. Hosseini S.M., Jashni E., Habibi M., Nemati M., and Van der Bruggen B., Evaluating the Ion Transport Characteristics of Novel Graphene Oxide Nanoplates Entrapped Mixed Matrix Cation Exchange Membranes in Water Deionization, J. Membr. Sci., 541,641-652, 2017.
 28. Moochani M., Moghadassi A.R., Hosseini S.M., Bagheripour E., and Parvizian F., Fabrication of Novel Polyethersulfone Based Nanofiltration Membrane by Embedding Polyaniline-co-Graphene Oxide Nanoplates, Korean J. Chem. Eng., 33,2674-2683, 2016.
 29. Daraei P., Madaeni S.S., Ghaemi N., Salehi E., Khadivi M.A., Moradian R., and Astinchap B., Novel polyethersulfone Nanocomposite Membrane Prepared by PANI/Fe3O4 Nanoparticles with Enhanced Performance for Cu(II) Removal from Water, J. Membr. Sci., 415, 250-259, 2012.
 30. Jafarzadeh Y., Yegani R., and Sedaghat M., Effects of TiO2 and ZnO Nanoparticles on the Structure and Fouling Behavior of Polyethylene Membranes, Iran. J. Polym. Sci. Technol (Persian), 28, 477-493, 2016.