دوره و شماره: دوره 31، شماره 5 - شماره پیاپی 157، آذر و دی 1397، صفحه 407-496 
اصلاح خواص غشای پلی(اتر-b-آمید) با استفاده از گلیسرول برای جداسازی گاز CO2/N2

صفحه 461-474

10.22063/jipst.2019.1614

ریحانه احمدی؛ حمیدرضا سنایی‌پور؛ آبتین عبادی عموقین؛ علی حیدری