دوره و شماره: دوره 31، شماره 6 - شماره پیاپی 158، بهمن و اسفند 1397، صفحه 497-598