سنتز رزین بنزوکسازین و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-بنزوکسازین-سیلیکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، پژوهشکده مهندسی کامپوزیت، صندوق پستی 1774- 15875

چکیده

فرضیه: امروزه رزین‌های گرماسخت از پرکاربردترین رزین‌های مصرفی در صنایع مختلف از جمله صنایع هوافضا و خودرو هستند. از این میان، رزین‌های اپوکسی اهمیت ویژه‌ای دارند. تقویت خواص مکانیکی این رزین به‌منظور استفاده در کاربردهای ویژه همواره یکی از نیازهای صنعت بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رزین بنزوکسازین بر پایه آنیلین و بیس فنول A و(Ba-a) و نانوذرات سیلیکا (Si)، مدول کششی رزین اپوکسی بهبود داده شود.
روش‌ها: بدین منظور با توجه به نبود دسترسی به این رزین و برای دستیابی به توان علمی تولید کامپوزیت‌های اپوکسی-بنزوکسازین، رزین بنزوکسازین به روش حلالی سنتز و حلال‌زدایی شد. در ادامه، برای اطمینان از ماهیت ساختاری رزین سنتزشده و بررسی خواص گرمایی آن، از آزمون‌های طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR)، رزونانس مغناطیسی هسته‌ پروتون هیدروژن (1HNMR) و گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) بهره گرفته شد. پس از اطمینان از تولید رزین بنزوکسازین و آشنایی با ویژگی‌های فرایندی آن آمیزه‌سازی رزین اپوکسی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کامپوزیت اپوکسی-بنزوکسازین (%80:20 وزنی همراه با عامل پخت و شتاب‌دهنده) (EB-82) می‌تواند مدول کششی را نسبت به اپوکسی خالص (GPa 3.33) حدود %17 افزایش دهد. با افزایش مقدار رزین بنزوکسازین به %30، خواص مکانیکی تغییری نکرد. بنابراین، از EB-82 برای ساخت سایر کامپوزیت‌ها استفاده شد. در نانوکامپوزیت‌های با 2 و %4 وزنی نانوسیلیکا مدول کششی به‌ترتیب نزدیک به 26 و %51 (4.1 و GPa 1.5) افزایش یافت. این نتایج جالب توجه به برهم‌کنش خوب میان اجزا و توزیع خوب پرکننده نسبت داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Benzoxazine Resin and Evaluating the Mechanical Properties of Epoxy-Benzoxazine-Silica Nanocomposites

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Kazemi
  • Mehrzad Mortazaei
  • Iraj Amiri Amraie
Department of Composite Engineering, Faculty of Materials and Manufacturing Processes, Malek Ashtar University of Technology, P.O. Box 15875-1774, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Today, thermoset resins are one of the most widely used resins in various industries including aerospace and automotive industries. In this respect, epoxy resins are of particular importance. Strengthening the mechanical properties of this resin for use in special applications has always been a requirement of the industry. Thereby, an attempt was made to improve the tensile modulus of epoxy resin using benzoxazine resin based on aniline and bisphenol A (BA-a) and silica nanoparticles (Si).
Method: Due to the lack of availability of epoxy resin and to achieve the scientific ability of producing epoxy-benzoxazine composites, benzoxazine resin was synthesized by solvent method and then the solvent was removed. Subsequently, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), proton nuclear magnetic resonance (1HNMR) and differential scanning calorimetry (DSC) tests were used to verify the structural nature of the synthesized resin and evaluate its thermal properties. After making sure that the benzoxazine resin was produced and familiarized with its process properties, epoxy resin blending was performed.
Finding: The results of this work showed that the tensile modulus of epoxy-benzoxazine-based composite (80:20 wt/wt%) (EB-82) (3.9 GPa) is 17% higher than a neat epoxy resin (3.33 GPa). By increasing the amount of benzoxazine resin to 30%, the mechanical properties did not change. Therefore, EB-82 was used to make other composites. In nanocomposites with 2 and 4 wt% nanosilica, the tensile modulus increased to about 26 and 51% (4.1 and 1.5 GPa, respectively). These interesting results were attributed to the good interaction between the components and the good filler dispersion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • benzoxazine
  • epoxy
  • high modulus
  • nanosilica
  • blend
1.Okhawilai M., Dueramae I., Jubsilp C., and Rimdusit S., Effects of High Nano‐SiO2 Contents on Properties of Epoxy‐Modified Polybenzoxazine, Polym. Compos., 38, 2261-2271, 2015.
2.Kwon S.C., Adachi T., Araki W., and Yamaji A., Effect of Composing Particles of Two Sizes on Mechanical Properties of Spherical Silica-Particulate-Reinforced Epoxy Composites, Compos. Part B-Eng., 39, 740-746, 2008.
3.Zamanian M., Mortezaei M., Salehnia B., and Jam J., Fracture Toughness of Epoxy Polymer Modified with Nanosilica Particles: Particle Size Effect, Eng. Fract. Mech., 97, 193-206, 2013.
4.Dmitriev A.I., Häusler I., Österle W., Wetzel B., and Zhang G., Modeling of the Stress–Strain Behavior of an Epoxy-based Nanocomposite Filled with Silica Nanoparticles. Mater. Design, 89, 950-956, 2016.
5.Tarrío-Saavedra J., López-Beceiro J., Naya S., Gracia C., and Artiaga R., Controversial Effects of Fumed Silica on the Curing and Thermomechanical Properties of Epoxy Composites, Express Polym. Lett., 4, 382-395. 2010.
6.Ochi M., Tsuyuno N., Sakaga K., Nakanishi Y., and Murata Y., Effect of Network Structure on Thermal and Mechanical Properties of Biphenol‐type Epoxy Resins Cured with Phenols, J. Appl. Polym. Sci., 56, 1161-1167, 1995.
7.Ning X. and Ishida H., Phenolic Materials via Ring‐opening Polymerization: Synthesis and Characterization of Bisphenol‐A Based Benzoxazines and Their Polymers, J. Polym. Sci. Polym. Chem., 32, 1121-1129. 1994.
8.Hshieh F.Y. and Beeson H.D., Flammability Testing of Flame‐retarded Epoxy Composites and Phenolic Composites, Fire Mater., 21, 41-49, 1997.
9.Kausar A., Polyamide-grafted-Multi-Walled Carbon Nanotube Electrospun Nanofibers/Epoxy Composites, Fiber. Polym., 15, 2564-2571, 2014.
10.Shi H.Y., Zhang L. and Cui J.H., Study on of Cure Reaction Kinetics of Polyamide-Imide-Epoxy Resin. , Adv. Mater. Res., 746, 128-131, 2013.
11.Agag T., Liu J., Graf R., Spiess H.W. and shida H.I., Benzoxazole Resin: A Novel Class of Thermoset Polymer via Smart Benzoxazine Resin, Macromolecules, 45, 8991-8997, 2012.
12.Liu J.I.H.I.S.J., A New Class of Phenolic Resins with Ring-opening Polymerization, The Polymeric Materials Encyclopedia, 1 st ed., Florida, USA, 484-94, 1996.
13.Ning X. and Ishida H., Phenolic Materials via Ring‐opening Polymerization of Benzoxazines: Effect of Molecular Structure on Mechanical and Dynamic Mechanical Properties, J. Polym. Sci. Polym. Phys., 921-927, 1994.
14.Ishida H. and Allen D.J., Mechanical Characterization of Copolymers Based on Benzoxazine and Epoxy, Polymer, 37, 4487-4495, 1996.
15.www.Huntsman.com/Advanced Material/Araldite® MT35600 Benzoxazine Resin, 2013.
16.Kimura H., Matsumoto A., Hasegawa K., Ohtsuka K. and Fukuda A., Epoxy Resin Cured by Bisphenol A Based Benzoxazine, J. Appl. Polym. Sci., 68, 1903-1910, 1998.
17.Rimdusit S., Jubsilp C., and Tiptipakorn S., Alloys and Composites of Polybenzoxazines, Springer, 29-65, 2013.
18.Chutayothin P. and Ishida H., Cationic Ring-opening Polymerization of 1,3-Benzoxazines: Mechanistic Study Using Model Compounds, Macromolecules, 43, 4562-4572. 2010.
19.Ishida H. and Rodriguez Y., Curing Kinetics of a New Benzoxazine-based Phenolic Resin by Differential Scanning Calorimetry, Polymer, 36, 3151-3158, 1995.
20.Ishida H. and Rodriguez Y., Catalyzing the Curing Reaction of a New Benzoxazine‐based Phenolic Resin, J. Appl. Polym. Sci., 58, 1751-1760, 1995.