دوره و شماره: دوره 32، شماره 5 - شماره پیاپی 163، آذر و دی 1398، صفحه 371-453