دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 161، مرداد و شهریور 1398، صفحه 187-280 
2. بررسی اثر نانوذرات سیلیکون کربید بر خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی آرالدایت با روش دینامیک مولکولی

صفحه 211-224

سمانه فرجی؛ قاسم اله‌یاری زاده؛ عبدالحمید مینوچهر؛ مهدی آقایی؛ بهروز عرب


3. سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن

صفحه 225-238

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ حمیدرضا حیران اردکانی؛ سمانه آشناگر؛ مهرداد جلیلیان