دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 161، مرداد و شهریور 1398، صفحه 187-280 
3. سینتیک پلیمرشدن توده گرمایی دمازیاد متیل‌ استیرن

صفحه 225-238

10.22063/jipst.2019.1661

محمدرضا جوزق‌کار؛ فرشید ضیایی؛ حمیدرضا حیران اردکانی؛ سمانه آشناگر؛ مهرداد جلیلیان