دوره و شماره: دوره 32، شماره 6 - شماره پیاپی 164، بهمن و اسفند 1398، صفحه 455-539 
1. زبری نانومتری بر سطح الیاف پلی‌استر با عمل‌آوری فرابنفش-ازن

صفحه 457-473

فرنازالسادات فتاحی؛ اکبر خدامی؛ جلال رحمتی‌نژاد