دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 162، مهر و آبان 1398، صفحه 281-370 
مروری بر روش‌های مختلف تغییر خواص پیزوالکتریک در پلی‌(وینیلیدن فلوئورید)

صفحه 283-301

10.22063/jipst.2019.1677

مینا عباسی‌پور؛ رامین خواجوی؛ علی‌اکبر یوسفی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس؛ فرهاد رزاقیان