اثر قطر الیاف بر تراوایی بخار آب و خواص ضدآب و ضدباد غشای الکتروریسی‌شده پلی(‌وینیلیدن ‌فلوئورید)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

چکیده

فرضیه: غشاهای ضدآب تنفسی در بسیاری از زمینه‌ها از جمله منسوجات محافظ و بیمارستانی و پوشاک ورزشی کاربرد دارند. تنفس‌پذیری، عامل مهمی در راحتی پوشاک است.
روش‌ها: در این پژوهش، اثر قطر الیاف بر تنفس‌پذیری و خواص ضدآب و ضدباد غشای پلی‌‌(وینیلیدن فلوئورید) بررسی شد. از این رو، غشاهای شامل الیاف با قطرهای 123، 203، 551 و nm 1018 به‌کمک فرایند الکتروریسی تولید شدند. تلاش شد تا از دی‌متیل سولفوکسید به عنوان حلال سبز در این فرایند استفاده شود. درصد تخلخل، اندازه منفذها، زاویه تماس قطره آب، نفوذپذیری هوا و فشار هیدروستاتیک نمونه‌ها اندازه‌گیری و ارزیابی شد. تراوایی بخار آب نمونه‌ها با روش گرماوزن‌سنجی بررسی شد.
یافته‌ها: فشار هیدروستاتیک نمونه‌ها با کاهش قطر الیاف (از nm 1018 به nm 133) و در نتیجه آن کاهش اندازه منافذ غشا، به‌ترتیب از kPa 10 به kPa 100 افزایش یافت. نفوذپذیری هوای نمونه‌ها نیز با کاهش قطرالیاف، از mL/s.cm2 9 تا mL/s.cm2 4/1 در افت فشار kPa 500، کم شد. نتایج بیانگر این است که غشاهای تولیدشده با الیاف ظریف‌تر خواص ضدآب و ضدباد بهتری را نشان می‌دهند. درحالی‌ که کاهش قطر الیاف و در نتیجه آن کاهش اندازه منفذهای موجود در غشا به کاهش تنفس‌پذیری لایه منجر نشده و مقدار تراوایی بخار آب حدود kg/m2.day 7/12 باقی مانده ‌است. بنابراین به‌نظر می‌رسد، سازوکار غالب نفوذ بخار آب در این محدوده از اندازه منفذ
(nm 761 تا nm 3860)، نفوذ مولکولی و مستقل از اندازه قطر الیاف در غشاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Fibers Diameter on Water Vapor Permeability, Waterproof and Windproof Properties of Electrospun Poly(vinylidene fluoride) Membrane

نویسندگان [English]

 • Golchehr Amini 1
 • Mohammad Karimi 1
 • Farzin Zokaee Ashtiani 2
1 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran
2 Department of Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology,, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Waterproof breathable membranes are used in different fields such as protective clothing, hospital textiles and sport wears. Breathability is an important factor in clothing comfort.
Methods: The influence of fiber diameter on breathability, waterproof and windproof properties of poly(vinylidene fluoride) membrane was investigated in this study. Hence, membranes composed of fiber with diameters of 133, 203, 551 and 1018 nm were produced through electrospinning process. It was attempted to use dimethyl sulfoxide as a green solvent in this process. Porosity, pore size, water contact angle, air permeability and hydrostatic pressure of the membranes were assessed. Thermogravimetric analysis (TGA) was employed to measure the water vapor permeability of the membranes.
Findings: The hydrostatic pressure of the membranes increased from 10 kPa to
100 kPa by reducing the fibers' diameter (from 1018 nm to 133 nm) and subsequently the pores size of the membranes. The air permeability of the samples decreased from 9 mL/s.cm2 to 1.4 mL/s.cm2 (at pressure drop of 500 Pa) with decreasing fiber diameter. The results showed that the membranes composed of finer fibers have better waterproof and windproof properties. This is while the reduction in fiber diameter and subsequently reduction in the pore size have not led to reduction in the breathability, and the amount of water vapor permeability remained approximately 12.7 kg/m2.day. Hence, it seems that the ordinary diffusion (molecular diffusion) is the dominant mechanism of water vapor diffusion in pore size ranging from 761 nm to 3860 nm and it is independent of the fiber diameter in the membranes

کلیدواژه‌ها [English]

 • protective clothing
 • waterproof
 • windproof
 • breathable
 • electrospun membrane
 1. Gugliuzza A. and Drioli E., A Review on Membrane Engineering for Innovation in Wearable Fabrics and Protective Textiles, J. Memb. Sci., 446, 350-375, 2013.
 2. Lomax G.R., Breathable Polyurethane Membranes for Textile and Related Industries, J. Mater. Chem., 17.27, 2775-2784, 2007.
 3. Tehrani-Bagha A.R., Waterproof Breathable Layers–A Review, Adv. Colloid. Interface. Sci., 268, 114-135, 2019.
 4. Slater K., Discussion Paper the Assessment of Comfort, J. Text. I. 77, 157-171, 1986.
 5. Wilusz E., Military Textiles, Woodhead, Cambridge, 1st ed., 71-75, 2008.
 6. Li Y. and Wong A.S.W. Clothing Biosensory Engineering, Woodhead, Cambridge, 1st ed.,1-7, 2006.
 7. Mukhopadhyay A. and Midha V.K., A Review on Designing the Waterproof Breathable Fabrics Part I: Fundamental Principles and Designing Aspects of Breathable Fabrics, J. Ind. Text., 37.3, 225-262, 2008.
 8. Fan J. and Hunter L., Engineering Apparel Fabrics and Garments. Woodhead, Cambridge, 1 st ed., 201-260, 2009.
 9. Shishoo R., Textiles in Sport, Woodhead, Cambridge, 1 st ed., 177-203, 2005.
 10. Jiang G., Luo L., Tan L., Wang J., Zhang S., Zhang F., and Jin J., Microsphere-Fiber Interpenetrated Superhydrophobic PVDF Microporous Membranes with Improved Waterproof and Breathable Performance, ACS. Appl. Mater. Inter., 10.33, 28210-28218, 2018.
 11. Yoon B. and Lee S., Designing Waterproof Breathable Materials Based on Electrospun Nanofibers and Assessing the Performance Characteristics, Fiber. Polym., 12.1, 57-64, 2011.
 12. Xi Y., Wu X., Si Y., Wang X., Yu J., and Ding B., Waterproof and Breathable Electrospun Nanofibrous Membranes, Macromol. Rapid. Comm., 40, 1800931, 2019.
 13. Gu X., Li N., Luo J., Xia X., Gu H., and Xiong J., Electrospun Polyurethane Microporous Membranes for Waterproof and Breathable Application: The Effects of Solvent Properties on Membrane Performance, Polym. Bull., 75,3539-3553, 2018.
 14. Sheng J., Zhao J., Yu X., Liu L., Yu J., and Ding B., Electrospinning: Nanofabrication and Applications, William Andrew, Norwich, 1st ed., 543-570, 2019.
 15. Gorji M., Asgharian Jeddi A.A., and Gharehaghaji A.A, Fabrication and Characterization of Polyurethane Electrospun Nanofiber Membranes for Protective Clothing Applications, J. Appl. Polym. Sci., 125.5, 4135-4141,2012.
 16. Bagherzadeh R., Latifi M., Najar S.S., Tehran M.A., and Gorji M., As a Breathable Barrier Textile Material. Text. Res. J.82, 70-76, 2012.
 17. Lee S. and Kay Obendorf S., Developing Protective Textile Materials as Barriers to Liquid Penetration Using MeltElectrospinning, J. Appl. Polym. Sci., 102, 3430-3437, 2006.
 18. Yang F., Li Y., Yu X., Wu G., Yin X., Yu J., and Ding B., Hydrophobic Poly(vinylidene fluoride) Fibrous Membranes with Simultaneously Water/Windproof and Breathable Performance, RSC. Adv., 6.90, 87820-87827, 2016.
 19. Ahn H.W., Park C.H., and Chung S.E., Waterproof and Breathable Properties of Nanoweb Applied Clothing. Text. Res. J.81, 1438-1447, 2011.
 20. Gharehaghaji A.A., Nanotechnology in Sport Clothing. In Materials in Sports Equipment, Woodhead, Cambridge, 521-568, 2019.
 21. Huizing R., Mérida W., and Ko F., Impregnated Electrospun Nanofibrous Membranes for Water Vapor Transport Applications, J. Membr. Sci., 461, 146-60, 2014.
 22. Wang J., Li Y., Tian H., Sheng J., Yu J., and Ding B., Waterproof and Breathable Membranes of Waterborne Fluorinated Polyurethane Modified Electrospun Polyacrylonitrile Fibers, RSC. Adv., 4.105, 61068-61076, 2014.
 23. Sheng J., Zhang M., Xu Y., Yu J., and Ding B., Tailoring Water-resistant and Breathable Performance of Polyacrylonitrile Nanofibrous Membranes Modified by Polydimethylsiloxane, ACS. Appl. Mater. Inter., 8.40, 27218-27226, 2016.
 24. Yao M., Woo Y.C., Tijing L.D., Shim W.G., Choi J.S., Kim S.H., and Shon H.K., Effect of Heat-press Conditions on Electrospun Membranes for Desalination by Direct Contact Membrane Distillation, Desalination378, 80-91, 2016.
 25. Figoli A., Marino T., Simone S., Nicolo E. D., Li X. M., He T., Tornaghi S., and Drioli E.,Towards Non-toxic Solvents for Membrane Preparation: A Review, Green. Chem., 16,4034-4059, 2014.
 26. Wang Z., Richter S.M., Bellettini J.R., Pu Y.M., and Hill D.R., Safe Scale-up of Pharmaceutical Manufacturing Processes with Dimethyl Sulfoxide as the Solvent and a Reactant or a Byproduct, Org. Process. Res. Dev.,18,1836-1842, 2014.
 27. Liu H. and Guoxin C., Effectiveness of the Young-Laplace Equation at Eanoscale, Sci. Rep., 6, 23936, 2016.
 28. Ansari N. and Haghighatkish M.,Capillary Water Transport in Yarns, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 8, 87-96, 1995.
 29. Amirabedi P., Yegani R., and Akbari A., Evaluation of Wetting Behavior of Nanocomposite Polypropylene Hollow Fiber Membrane as a Membrane Contactor for CO2 Removal, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 31, 331-344, 2018.
 30. Shao P., Huang R.Y.M., Feng X., and Anderson W., Gas-Liquid Displacement Method for Estimating Membrane Pore-Size Distributions, AIChE J., 50, 557-565, 2004.
 31. Huang Z.M., Zhang Y.Z., Kotaki M., and Ramakrishna S., A Review on Polymer Nanofibers by Electrospinning and Their Applications in Nanocomposites, Compos. Sci. Technol.63,2223-2253, 2003.
 32. Fattahi Juybari H. and Karimi M., Electrospinning of Nano-porous Cellulose Acetate Fibers under Humidified Condition, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 6,495-504, 2016.
 33. Liao Y., Wang R., Tian M., Qiu C., and Fane A.G., Fabrication of Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Nanofiber Membranes by Electro-spinning for Direct Contact Membrane Distillation, J. Membr. Sci., 425, 30-39, 2013.
 34. Zhou Z. and Wu X.F., Electrospinning Superhydrophobic-Superoleophilic Fibrous PVDF Membranes for High-efficiency Water–Oil Separation, Mater. Lett., 160, 423-427, 2015.
 35. Carmen L., Ciobanu L., Ionesi D., Loghin E., and Cristian I., Waterproof and Water Repellent Textiles and Clothing, Woodhead, Cambridge, 3-24, 2018.
 36. Schofield R.W., Fane A.G., and Fell C.J.D., Gas and Vapour Transport through Microporous Membranes. I. Knudsen-Poiseuille Transition. J. Membr. Sci.53, 159-171, 1990.
 37. Kast W. and Hohenthanner C.R., Mass Transfer within the Gas-phase of Porous Media, Int. J. Heat. Mass. Trans., 43.5, 807-823, 2000.
 38. Gu X., Li N., Cao J., and Xiong J., Preparation of Electrospun Polyurethane/Hydrophobic Silica Gel Nanofibrous Membranes for Waterproof and Breathable Application, Polym. Eng. Sci.58, 1381-1390, 2018.
 39. Martı́nez L., Florido-Dı́az F.J., Hernandez A., and Prádanos P., Characterisation of Three Hydrophobic Porous Membranes Used in Membrane Distillation: Modelling and Evaluation of their Water Vapour Permeabilities, J. Membr. Sci., 203.1-2, 15-27, 2002.
 40. Min J. and Hu T., Moisture Permeation through Porous Membranes, J. Membr. Sci., 379.1-2, 496-503, 2011.
 41. Alsyouri H.M. and Lin J.Y., Gas Diffusion and Microstructural Properties of Ordered Mesoporous Silica Fibers, J. Phys. Chem. B, 109,13623-13629, 2005.
 1. Phattaranawik J., Jiraratananon R., and Fane A.G., Effect of Pore Size Distribution and Air Flux on Mass Transport in Direct Contact Membrane Distillation, J. Membr. Sci., 215.1-2, 75-85, 2003.