سنتز و ارزیابی عملکرد جاذب هیدروژل نانوکامپوزیتی کربوکسی متیل سلولوز پیوندخورده با کوپلیمر آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید دارای نانوذرات دوده برای حذف رنگینه فوشین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،کد پستی 16471-57666

2 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی و بیوشیمی، کد پستی 16471-57666

چکیده

فرضیه‌: وجود رنگزا‌ها در منابع آبی به‌دلیل پایداری گرمایی و شیمیایی‌ زیاد در برابر تخریب با نور، گرما و اکسنده‌های طبیعی چالش‌هایی را برای دانشمندان محیط‌زیست ایجاد کرده است. وجود رنگینه‌ها در منابع آبی نه تنها به کاهش نفوذ نور خورشید به آب منجر شده بلکه سلامت انسان و موجودات زنده را نیز به‌خطر انداخته است. در این راستا، هیدروژل‌ها جاذب‌های مؤثری برای حذف رنگینه‌ها هستند. در این پژوهش، از نانوذرات دوده به‌منظور بهبود عملکرد حذف رنگینه فوشین با هیدروژل کربوکسی‌متیل سلولوز پیوندخورده با کوپلیمر آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید استفاده شده است.
روش‌ها: هیدروژل‌های کوپلیمری و نانوکامپوزیتی با روش پلیمرشدن رادیکال آزاد سنتز شدند. بررسی عملکرد جذب آن‌ها در شرایط عملیاتی مختلف به‌طور ناپیوسته انجام شد. به‌منظور شناسایی جاذب‌های سنتزشده از آزمون‌های طیف‌نمایی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR)، پراش پرتو ‌X و میکروسکوپی الکترونی پویشی مجهز به باشنده انرژی پرتو ‌X استفاده شد.
یافته‌ها: مقدار بیشینه‌ بازده حذف هیدروژل نانوکامپوزیتی دارای %۵ وزنی نانوذرات دوده در شرایط عملیاتی pH برابر 7، دُز جاذب  ۱g/L، غلظت اولیه ۱۰mg/L و زمان تماس ۶۰min ، %۷۶/۹۸ به‌دست آمد. بررسی سینتیکی فرایند جذب سطحی نشان داد، داده‌های آزمایشگاهی از مدل شبه‌درجه دوم پیروی می‌کند. بررسی داده‌های تعادلی نشان داد، مدل Langmuir مناسب‌ترین مدل برای برازش داده‌هاست. بیشترین مقدار ظرفیت جذب برای هیدروژل کوپلیمری و نانوکامپوزیتی به‌ترتیب ۶۰۳۶/۳۱ و  ۷۵۲۴۷/۳۳mg/g به‌دست آمد که مؤثربودن افزودن نانوذرات دوده در بهبود عملکرد هیدروژل در حذف رنگینه کاتیونی فوشین را نشان می‌دهد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت، جاذب‌های سنتزشده قابلیت زیادی در حذف رنگینه فوشین دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Performance Evaluation of Carboxymethyl Cellulose Nanocomposite Hydrogel Adsorbent Grafted with Acrylic Acid and Itaconic Acid Copolymer Containing Carbon Black Nanoparticles for Fuchsin Removal

نویسندگان [English]

  • Parisa Mohammadzadeh Pakdel 1
  • Seyed Jamaleddin Peighambardoust 1
  • Naser Arsalani 2
  • Hassan Aghdasinia 1
1 Faculty of Chemical and Petroleum Engineering,University of Tabriz,Postal Code 57666-16471, Tabriz, Iran
2 Research Laboratory of Polymer, Department of Organic and Biochemistry, Faculty of Chemistry,University of Tabriz, Postal Code 57666-16471, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: The presence of dyes in water sources has posed challenges for environmental scientists due to their high thermal and chemical stability against degradation by light, heat, and natural oxidants. The presence of dyes in water sources has not only reduced the penetration of sunlight into the water but also endangered the health of humans and living organisms. In this regard, hydrogels are effective adsorbents for the removal of dyes. In this study, carbon black nanoparticles were used to improve the removal performance of fuchsin dye by carboxymethyl cellulose grafted acrylic acid and itaconic acid copolymers hydrogel (carboxymethyl cellulose-g-poly(acrylic acid-co-itaconic acid)/carbon black nanocomposite).
Methods: Copolymer and nanocomposite hydrogels were synthesized by free radical polymerization method. The performance of their adsorption in different operating conditions was investigated in batch mode. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy equipped X-ray energy dispersive (SEM-EDS) were used to identify synthesized adsorbents.
Findings: The maximum removal efficiency of nanocomposite containing 5% (by weight) of nanoparticles in operating conditions of pH 7, adsorbent dose 1 g/L, initial concentration 10 mg/L and contact time 60 min was 98.76%. Kinetic analysis showed that the experimental data followed a pseudo-second-order model. Examination of the equilibrium data showed that the Langmuir model is the most suitable model for fitting the data. The maximum adsorption capacity for copolymer and nanocomposite hydrogels was 31.6036 and 33.75247 mg/g, respectively, showing the effectiveness of the addition of nanoparticles in improving the performance of the hydrogel for the removal of fuchsin dye. Finally, it can be concluded that the synthesized adsorbents have a high potential for the remediation of fuchsin dye.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite hydrogels
  • grafted copolymers
  • carbon black
  • adsorption
  • fuchsin dye