سنتز و ارزیابی عملکرد جاذب هیدروژل نانوکامپوزیتی کربوکسی متیل سلولوز پیوندخورده با کوپلیمر آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید دارای نانوذرات دوده برای حذف رنگینه فوشین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،کد پستی 16471-57666

2 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی و بیوشیمی، کد پستی 16471-57666

چکیده

فرضیه‌: وجود رنگزا‌ها در منابع آبی به‌دلیل پایداری گرمایی و شیمیایی‌ زیاد در برابر تخریب با نور، گرما و اکسنده‌های طبیعی چالش‌هایی را برای دانشمندان محیط‌زیست ایجاد کرده است. وجود رنگینه‌ها در منابع آبی نه تنها به کاهش نفوذ نور خورشید به آب منجر شده بلکه سلامت انسان و موجودات زنده را نیز به‌خطر انداخته است. در این راستا، هیدروژل‌ها جاذب‌های مؤثری برای حذف رنگینه‌ها هستند. در این پژوهش، از نانوذرات دوده به‌منظور بهبود عملکرد حذف رنگینه فوشین با هیدروژل کربوکسی‌متیل سلولوز پیوندخورده با کوپلیمر آکریلیک اسید و ایتاکونیک اسید استفاده شده است.
روش‌ها: هیدروژل‌های کوپلیمری و نانوکامپوزیتی با روش پلیمرشدن رادیکال آزاد سنتز شدند. بررسی عملکرد جذب آن‌ها در شرایط عملیاتی مختلف به‌طور ناپیوسته انجام شد. به‌منظور شناسایی جاذب‌های سنتزشده از آزمون‌های طیف‌نمایی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR)، پراش پرتو ‌X و میکروسکوپی الکترونی پویشی مجهز به باشنده انرژی پرتو ‌X استفاده شد.
یافته‌ها: مقدار بیشینه‌ بازده حذف هیدروژل نانوکامپوزیتی دارای %۵ وزنی نانوذرات دوده در شرایط عملیاتی pH برابر 7، دُز جاذب  ۱g/L، غلظت اولیه ۱۰mg/L و زمان تماس ۶۰min ، %۷۶/۹۸ به‌دست آمد. بررسی سینتیکی فرایند جذب سطحی نشان داد، داده‌های آزمایشگاهی از مدل شبه‌درجه دوم پیروی می‌کند. بررسی داده‌های تعادلی نشان داد، مدل Langmuir مناسب‌ترین مدل برای برازش داده‌هاست. بیشترین مقدار ظرفیت جذب برای هیدروژل کوپلیمری و نانوکامپوزیتی به‌ترتیب ۶۰۳۶/۳۱ و  ۷۵۲۴۷/۳۳mg/g به‌دست آمد که مؤثربودن افزودن نانوذرات دوده در بهبود عملکرد هیدروژل در حذف رنگینه کاتیونی فوشین را نشان می‌دهد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت، جاذب‌های سنتزشده قابلیت زیادی در حذف رنگینه فوشین دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Performance Evaluation of Carboxymethyl Cellulose Nanocomposite Hydrogel Adsorbent Grafted with Acrylic Acid and Itaconic Acid Copolymer Containing Carbon Black Nanoparticles for Fuchsin Removal

نویسندگان [English]

 • Parisa Mohammadzadeh Pakdel 1
 • Seyed Jamaleddin Peighambardoust 1
 • Naser Arsalani 2
 • Hassan Aghdasinia 1
1 Faculty of Chemical and Petroleum Engineering,University of Tabriz,Postal Code 57666-16471, Tabriz, Iran
2 Research Laboratory of Polymer, Department of Organic and Biochemistry, Faculty of Chemistry,University of Tabriz, Postal Code 57666-16471, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: The presence of dyes in water sources has posed challenges for environmental scientists due to their high thermal and chemical stability against degradation by light, heat, and natural oxidants. The presence of dyes in water sources has not only reduced the penetration of sunlight into the water but also endangered the health of humans and living organisms. In this regard, hydrogels are effective adsorbents for the removal of dyes. In this study, carbon black nanoparticles were used to improve the removal performance of fuchsin dye by carboxymethyl cellulose grafted acrylic acid and itaconic acid copolymers hydrogel (carboxymethyl cellulose-g-poly(acrylic acid-co-itaconic acid)/carbon black nanocomposite).
Methods: Copolymer and nanocomposite hydrogels were synthesized by free radical polymerization method. The performance of their adsorption in different operating conditions was investigated in batch mode. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy equipped X-ray energy dispersive (SEM-EDS) were used to identify synthesized adsorbents.
Findings: The maximum removal efficiency of nanocomposite containing 5% (by weight) of nanoparticles in operating conditions of pH 7, adsorbent dose 1 g/L, initial concentration 10 mg/L and contact time 60 min was 98.76%. Kinetic analysis showed that the experimental data followed a pseudo-second-order model. Examination of the equilibrium data showed that the Langmuir model is the most suitable model for fitting the data. The maximum adsorption capacity for copolymer and nanocomposite hydrogels was 31.6036 and 33.75247 mg/g, respectively, showing the effectiveness of the addition of nanoparticles in improving the performance of the hydrogel for the removal of fuchsin dye. Finally, it can be concluded that the synthesized adsorbents have a high potential for the remediation of fuchsin dye.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanocomposite hydrogels
 • grafted copolymers
 • carbon black
 • adsorption
 • fuchsin dye
 1. Shen B., Guo Z., Huang B., Zhang G., Fei P., and Hu S., Preparation of Hydrogels Based on Pectin with Different Esterification Degrees and Evaluation of Their Structure and Adsorption Properties, J. Biol. Macromol., 202, 397-406, 2022.
 2. Ismail G.A. and Sakai H., Review on Effect of Different Type of Dyes on Advanced Oxidation Processes (AOPs) for Textile Color Removal, Chemosphere, 132906, 2021.
 3. Zhao J., Liu H., Xue P., Tian S., Sun S., and Lv X., Highly- Efficient PVDF Adsorptive Membrane Filtration Based on Chitosan@CNTs-COOH Simultaneous Removal of Anionic and Cationic Dyes, Polym., 274, 118664, 2021.
 4. Foroutan R., Mohammadi R., Ahmadi A., Bikhabar G., Babaei , and Ramavandi B., Impact of ZnO and Fe3O4 Magnetic Nanoscale on the Methyl Violet 2B Removal Efficiency of the Activated Carbon Oak Wood, Chemosphere, 286, 131632, 2022.
 5. Mohammadzadeh Pakdel and Peighambardoust S.J., A Review on Acrylic Based Hydrogels and Their Applications in Wastewater Treatment, J. Environ. Manage., 217, 123-143, 2018.
 6. Sinha V. and Chakma S., Synthesis and Evaluation of CMC-g- AMPS/Fe/Al/AC Composite Hydrogel and Their Use in Fluoride Removal from Aqueous Solution, Technol. Innov., 17, 100620, 2020.
 7. Mandal and Ray S.K., Removal of Safranine T and Brilliantcresyl Blue Dyes from Water by Carboxy Methyl Cellulose Incorporated Acrylic Hydrogels: Isotherms, Kinetics and Thermodynamic Study, J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 60, 313- 327, 2016.
 8. Chaudhary S., Sharma J., Kaith B.S., Yadav S., Sharma A.K., and Goel , Gum Xanthan-Psyllium-cl-Poly(acrylic acid- co-itaconic acid) Based Adsorbent for Effective Removal of Cationic and Anionic Dyes: Adsorption Isotherms, Kinetics and Thermodynamic Studies, Ecotoxicol. Environ. Saf., 149, 150- 158, 2018.
 9. Qi , Wei W., Su T., Zhang J., and Dong W., Fabrication of a New Polysaccharide-Based Adsorbent for Water Purification, Carbohydr. Polym., 195, 368-377, 2018.
 10. Mohammadinezhad , Marandi G.B., Farsadrooh M., and Javadian H., Synthesis of Poly(acrylamide-co-itaconic acid)/ MWCNTs Superabsorbent Hydrogel Nanocomposite by Ultrasound-Assisted Technique: Swelling Behavior and Pb (II) Adsorption Capacity, Ultrason. Sonochem., 49, 1-12, 2018.
 11. Gharekhani , Olad A., Mirmohseni A., and Bybordi A., Superabsorbent Hydrogel Made of NaAlg-g-Poly(AA-co-AAm) and Rice Husk Ash: Synthesis, Characterization, and Swelling Kinetic Studies, Carbohydr. Polym., 168, 1-13, 2017.
 12. Peighambardoust J., Aghamohammadi-Bavil O., Foroutan R., and Arsalani N., Removal of Malachite Green Using Carboxymethyl Cellulose-g-Polyacrylamide/Montmorillonite Nanocomposite Hydrogel, Int. J. Biol. Macromol., 159, 1122- 1131, 2020.
 13. Wang , Wang Y., Li A., Yang Y., Tang Q., Cao H., Qi T., and Li C., Electrocatalysis of Carbon Black- or Poly(diallyldimethylammonium chloride)-Functionalized Activated Carbon Nanotubes-Supported Pd–Tb Towards Methanol Oxidation in Alkaline Media, J. Power Sources, 257, 138-146, 2014.
 14. Zappielo , Nanicuacua D., Santos W., Silva D., Dall’Antonia L., de Oliveira F., Clausen D., and Tarley C., Solid Phase Extraction to On-Line Preconcentrate Trace Cadmium Using Chemically Modified Nano-Carbon Black with 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane, J. Braz. Chem. Soc., 27, 10-22, 2016.
 15. Soltani R.D.C., Mahmoudi , Boczkaj G., Khataee A., Activation of Peroxymonosulfate Using Carbon Black Nano- Spheres/Calcium Alginate Hydrogel Matrix for Degradation of Acetaminophen: Fe3O4 Co-immobilization and Microbial Community Response, J. Ind. Eng. Chem., 91, 240-25, 2020.
 16. Wang Y., Liu M., Ni B., Xie L., and Zhang X., Preparation and Properties of Novel Slow-Release PK Agrochemical
  Formulations Based on Carboxymethylcellulose-Graft-Poly(acrylic acid-co-itaconic acid) Superabsorbents, Macromol. Sci., Part A, 48, 806-815, 2011.
 17. Yin , Dang Q., Liu C., Yan J., Cha D., Yu Z., CaoY., Wang Y., and Fan B., Itaconic Acid Grafted Carboxymethyl Chitosan and Its Nanoparticles: Preparation, Characterization and Evaluation, Int. J. Biol. Macromol., 102, 10-18, 2017.
 18. Pashaei-Fakhri , Peighambardoust S.J., Foroutan R., Arsalani N., and Ramavandi B., Crystal Violet Dye Sorption Overacrylamide/Graphene Oxide Bonded Sodium Alginate Nanocomposite Hydrogel, Chemosphere, 270, 129419, 2021.
 19. Bessashia W., Berredjem Y., Hattab Z., and Bououdina M., Removal of Basic Fuchsin from Water by Using Mussel Powdered Eggshell Membrane as Novel Bioadsorbent: Equilibrium, Kinetics, and Thermodynamic Studies, Res., 186, 109484, 2020.
 20. Zheng M., Cai K., Chen M., Zhu Y., Zhang L., and Zheng B., pH-Responsive Poly(gellan gum-co-acrylamide-co-acrylic acid) Hydrogel: Synthesis, and Its Application for Organic Dye Removal, J. Biol. Macromol., 153, 573-582, 2020.
 21. Verma A., Thakur , Mamba G., Prateek S., Gupta R.K., Thakur P., and Thakur V.K., Graphite Modified Sodium Alginate Hydrogel Composite for Efficient Removal of Malachite Green Dye, Int. J. Biol. Macromol., 148, 1130-1139, 2020.
 22. Hosseini H., Zirakjou A., McClements D.J., Goodarzi V., and Chen W.-H., Removal of Methylene Blue from Wastewater Using Ternary Nanocomposite Aerogel Systems: Carboxymethyl Cellulose Grafted by Polyacrylic Acid and Decorated with Graphene Oxide, Hazard. Mater., 421, 126752, 2022.
 23. Khan T.A., Dahiya S., and Ali I., Use of Kaolinite as Adsorbent: Equilibrium, Dynamics and Thermodynamic Studies on the Adsorption of Rhodamine B from Aqueous Solution, Clay Sci., 69, 58-66, 2012.
 24. Togue Kamga , Modeling Adsorption Mechanism of Paraquat onto Ayous (Triplochiton scleroxylon) Wood Sawdust, Appl. Water Sci., 9, 1, 2018.
 25. Renita A., Kumar P.S., and Jabasingh S.A., Redemption of Acid Fuchsin Dye from Wastewater Using De-Oiled Biomass: Kinetics and Isotherm Analysis, Bioresour. Technol. Rep., 7, 100300, 2019.
 26. Priya D., Kaith B.S., Shanker U., and Gupta B., One-Pot Green Synthesis of Polymeric Nanocomposite: Biodegradation Studies and Application in Sorption-Degradation of Organic Pollutants, Environ. Manage., 234, 345-356, 2019.
 27. Qin , Qiu F., Rong X., Yan J., Zhao H., and Yang D., Removal of Basic Fuchsin Dye from Aqueous Solutions Using Graphite Oxide Modified Aromatic Polyurethane Foam Material, Toxicol. Environ. Chem., 96, 849-860, 2014.
 28. Khan A. and Khan Shahjahan E.A., Removal of Basic Dyes from Aqueous Solution by Adsorption onto Binary Iron-Manganese Oxide Coated Kaolinite: Non-Linear Isotherm and Kinetics Modeling, Appl. Clay Sci., 107, 70-77, 2015.
 29. Zhang , Zheng S., Lin Z., and Tan S., Preparation of Guar Gum Bonded with Cyclodextrin Microspheres and the Absorption on Basic Fuchsine, J. Appl. Polym. Sci., 123, 2250-2256, 2012.