دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 177، فروردین و اردیبهشت 1401 
مقایسه تجربی اثرمیکروتالک و نانورس بر خواص ساختاری اسفنج‌های پلی‌اتیلن تولیدشده با قالب گیری چرخشی

صفحه 81-90

10.22063/jipst.2022.3114.2138

طاهر ازدست؛ سعید کریم‌زاده؛ رزگار حسن‌‌زاده؛ میلاد مرادیان؛ علی دنیوی؛ حمیدرضا اکرمی