دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 177، فروردین و اردیبهشت 1401 
4. اصلاح سطح داخلی غشای الیاف توخالی پلی سولفون با عمل‌آوری پوششی پلی‌دوپامین

صفحه 53-67

10.22063/jipst.2022.3070.2121

رضا ثقفی؛ مهدی حاتمی؛ علیرضا یوسفی؛ ویدا سعدی؛ محمدرضا یزدان‌پناه


6. مقایسه تجربی اثرمیکروتالک و نانورس بر خواص ساختاری اسفنج‌های پلی‌اتیلن تولیدشده با روش قالب گیری چرخشی

صفحه 83-92

10.22063/jipst.2022.3114.2138

طاهر ازدست؛ سعید کریم‌زاده؛ رزگار حسن‌‌زاده؛ میلاد مرادیان؛ علی دنیوی؛ حمیدرضا اکرمی