ساخت غشاهای ماتریس ترکیبی ضدباکتری با نانوذرات روی اکسید، مس اکسید و نانوکامپوزیت مس اکسید-روی اکسید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 484

2 بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری های نوین غشایی، صندوق پستی 484

چکیده

فرضیه: غشاهای فراصافشی با جداسازی ترکیبات و مواد با وزن مولکولی زیاد، نقش مهمی در فرایندهای شیمیایی دارند ،اما یکی از معایب این فرایند، جرم‌گرفتگی غشایی است و در مواردی که خوراک ورودی بستر مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها باشد، جرم‌گرفتگی زیستی نیز باعث کاهش بازده فرایند می‌شود. برای رفع جرم‌گرفتگی زیستی، روش‌های متعددی پیشنهاد شده است که یکی از کارآمدترین روش‌ها، استفاده از غشاهای دارای نانوذرات است.
روش‌‌ها: در این پژوهش، از نانوذرات روی اکسید، مس اکسید و نانوکامپوزیت روی اکسید-مس اکسید (ZnO/CuO) با سه غلظت 1، 3 و %5 وزنی در غشای بر پایه پلی‌(وینیل کلرید) (PVC) برای بهبود خواص ضدباکتری استفاده شده است. ابتدا نانوذرات با روش هم‌رسوبی سنتز و خواص آن‌ها با آزمون‌های XRD و FTIR، ارزیابی شد. در ادامه، غشاهای ماتریس ترکیبی تهیه‌ شده و خواص آن‌ها از نظر شار تراوش (عبوردهی)، تخلخل و زاویه تماس بررسی شد.
یافته‌ها: برای بررسی خواص ضدباکتری غشاهای ساخته‌شده از روش انتشار دیسک در برابر باکتری گرم منفی اشرشیا کلی استفاده شد که در بین غشاهای تهیه‌شده، غشای دارای %5 وزنی نانوذره ZnO با قطر هاله 9mm و غشاهای دارای %3 وزنی نانوذره ZnO  و %5 وزنی CuO با قطر هاله 8.1mm  بیشترین خاصیت ضدباکتری را نشان دادند. بررسی‌ها نشان داده است، نانوذرات سنتزی قابلیت ارتقای خواص غشاهای PVC نظیر مقدار آب‌دوستی (کاهش زاویه تماس از °28/86 به °55/67) و نیز ایجاد خاصیت ضدباکتری را در غشاها داشته است. از این روش می‌توان برای کاهش جرم‌گرفتگی زیستی غشاها در فرایندهای جداسازی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Antibacterial Mixed matrix Membranes Using zinc Oxide and Copper Oxide Nanoparticles and ZnO/CuO Nanocomposite

نویسندگان [English]

  • Adelee Anvarsalar 1
  • Gholamreza Bakeri 1
  • Abdolraouf Samadi Maybodi 2
  • Masoumeh Hezarjaribi 1
1 Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, P.O. Box: 484, Babol, Iran
2 Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, P.O. Box: 484, Babol, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Ultrafiltration (UF) membranes play a vital role in chemical processes through the separation of high molecular weight compounds, but suffer from a fouling phenomenon in which materials precipitate or adhere on the membrane surface; since the UF membrane feed is susceptible to the growth of microorganisms, biofouling can occur more often, which reduces the membrane performance. Some methods have been suggested to overcome the biofouling phenomenon which one of the best methods is the application of nanoparticles in the membrane.
Methods: ZnO and CuO nanoparticles and ZnO/CuO nanocomposite at three different concentrations (1, 3 and 5% by weights) were used to improve the antibacterial properties of PVC membrane. First, nanoparticles were synthesized through co-precipitation method and characterized by XRD and FTIR analyses. Then, the mixed matrix membranes were prepared and their properties were investigated in terms of permeation flux, porosity and contact angle. 
Findings: To study the antibacterial properties of the fabricated membranes, the disk diffusion method using Escherichia coli as gram-negative model was applied. The membrane containing 5% (by weight) ZnO with clear zone diameter equal to 9 mm and the membranes containing 3% (by weight) ZnO and 5% (by weight) CuO with clear zone diameter equal to 8.1 mm showed the best antibacterial activities. The results showed that the synthesized nanoparticles can improve the characteristics of the PVC membranes such as hydrophilicity (reducing contact angle from 86.28° to 67.55°) and impart antibacterial activities in the membranes. This method can be utilized to reduce the biofouling of membranes in the separation processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrafiltration membrane
  • antibacterial property
  • zinc oxide nanoparticle
  • copper oxide nanoparticle
  • zinc oxide/copper oxide nanocomposite