دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 178، خرداد و تیر 1401 
تولید و شناسایی نخ نانولیفی دارای لیگنین و امکان‌سنجی استفاده از آن به‌عنوان نخ بخیه دارورسان

صفحه 111-125

10.22063/jipst.2022.3099.2131

سعیده سادات میردامادی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ افسانه ولی‌پوری؛ لاله قاسمی مبارکه