تولید و شناسایی نخ نانولیفی دارای لیگنین و امکان‌سنجی استفاده از آن به‌عنوان نخ بخیه دارورسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 8415683111

10.22063/jipst.2022.3099.2131

چکیده

فرضیه‌: نخ‌های نانوالیاف تولیدشده از رشته‌های تابیده پلیمرهای الکتروریسی‌شده مانند نایلون، خواص مکانیکی قابل قبولی را به‌عنوان بخیه نشان می‌دهند. استفاده از زیست‌پلیمرهایی مانند لیگنین با داشتن خواص جالبی مانند زیست‌سازگاری، ضداکسندگی، ضدباکتریایی و قابلیت دارورسانی در ساختار نخ‌های نانولیفی می‌توانند خواص نخ بخیه را بهبود بخشند. نخ‌های نانولیفی دارای لیگنین می‌توانند در صورت داشتن استحکام قابل قبول، به‌عنوان نخ بخیه دارورسانی زیست‌سازگار استفاده شوند.
روش‌ها: نخ نانولیفی نایلونی و نخ نانولیفی هیبریدی نایلون-لیگنین-پلی(اتیلن اکسید) (N/L/P) و شکل بارگذاری‌شده دارویی آن با روش الکتروریسی تولید شدند. شرایط الکتروریسی بهینه شد و خواص مکانیکی نخ تولیدشده با نخ نانولیفی نایلونی مقایسه شد. استحکام نخ هیبریدی گره‌دار (گره مربعی و گره جراحی) با سه سطح پیچش متفاوت بررسی و مقایسه شد. وجود لیگنین و دارو در نخ نانولیفی نایلونی N/L/P با طیف‌سنجی FTIR اثبات شد. شکل‌شناسی نخ تولیدشده، سازوکار گسیختگی و تخریب آن با میکروسکوپی FE-SEM بررسی شد. سرعت تخریب نخ در محیط بافر فسفات مطالعه شد. خواص دارورسانی و سازوکارهای رهایش دارو نیز با بارگذاری دارو در نخ نانولیفی N/L/P ارزیابی شد. 
یافته‌ها: مقایسه آماری N/L/P و نخ نانولیفی نایلونی نشان داد، تفاوت معنی‌داری در استحکام آن‌ها وجود ندارد. آزمایش گسیختگی نشان داد،‌ نانونخ هیبریدی در مقایسه با گسیختگی تک‌مرحله‌ای نخ نانولیفی نایلونی، دارای گسیختگی تک‌مرحله‌ای است. نخ هیبریدی درصد تخریب %46.13 را در 60min نشان داد، در حالی که رهایش دارو از نخ دارای دارو حدود % 97 پس از 4h بود. نتایج نشان داد، نخ نانولیفی N/L/P می‌تواند به‌عنوان نخ بخیه دارورسان با استحکام مکانیکی خوب و در رهایش کوتاه‌مدت دارو به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Characterization of Nanofibrous Yarn Containing Lignin and Feasibility Study of Its Use as a Drug Eluting Suture

نویسندگان [English]

  • Saeedeh sadat mirdamadi
  • seyed abdolkarim Hosseini
  • Afsaneh Valipouri
  • laleh ghasemi-mobarakeh
Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Nanofibrous yarns produced from twisted strings of electrospun polymers like nylon showed acceptable mechanical properties as sutures. Using biopolymers such as lignin with interesting properties like biocompatibility, antioxidant, anti-bacterial, and drug delivery ability in the form of nanofibrous yarns could improve suture yarn properties. Nanofibrous yarns containing lignin could be used as biocompatible drug delivery suture yarn when having an acceptable strength.
Methods: Nylon nanofibrous yarn, nylon-lignin-polyethylene oxide (N/L/P) hybrid nanofibrous yarn and its drug-loaded form were produced using the electrospinning method. The electrospinning conditions were optimized and the mechanical properties of the produced yarn were compared to a nanofibrous nylon yarn. The strength of knotted hybrid yarn (square knot and surgeon knot) with three different twist levels was examined and compared with each other. The presence of lignin and drug in N/L/P nanoyarn was proved using FTIR spectroscopy. The morphology of the produced yarn, its rupture mechanism, and degradation are studied by FESEM microscopy. The degradation rate of yarn was examined in a phosphate buffer medium. Drug delivery properties and drug release mechanisms are also investigated by loading a drug in N/L/P nanoyarn.   
Findings: Statistical comparison between N/L/P and nylon nanofibrous yarn showed that there is no significant difference in their strength. The rupture test showed that the hybrid nanoyarn has a two-stage rapture compared to the single-stage rapture of nylon nanoyarn. The hybrid yarn showed a degradation percentage of 46.13% in 60 min, while the drug release from the drug-loaded yarn was about 97% after 4 h. In conclusion, the results showed that the N/L/P nanofibrous yarn can be used as a drug delivery suture with good mechanical strength and a proper drug release profile for a short period of time. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • thread
  • Nanofibrous yarn
  • lignin
  • electrospinning
  • drug release