غشاهای نانوکامپوزیتی بر پایه پلی‌(اتر اتر کتون) سولفون‌دارشده و مونت‌موریلونیت آلی اصلاح‌شده در پیل سوختی متانول مستقیم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، صندوق پستی 15875-4413

2 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کد پستی 6135783151

3 اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریحی، کد پستی 8174673461

4 ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، صندوق پستی 165

5 بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 484

چکیده

فرضیه: اصلاح پلیمرهای آروماتیک مانند پلی‌اتر اتر کتون (PEEK) طی فرایند سولفون‌دارشدن می‌تواند موجب تهیه غشاهای پلی‌الکترولیت برای جایگزینی غشای تجاری نفیون در پیل‌های سوختی متانول مستقیم (DMFC) شود. مقدار رسانندگی پروتون در این غشاها، با افزایش گروه‌های سولفونیک اسید به ساختار افزایش می‌یابد. با توجه به نقش مؤثر نانومواد در کاهش مقدار تراوایی در نانوکامپوزیت‌ها، افزودن نانورس‌ مونت‌موریلونیت آلی اصلاح‌شده (OMMT) به ماتریس‌های سولفون‌دارشده با درجه سولفون‌دارشدن بهینه، می‌تواند موجب کاهش تراوایی متانول و افزایش کارایی پیل شود.
روش‌ها: PEEK با سولفوریک اسید در حالت محلول، با درجه‌های مختلف سولفون‌دار شد. طبق پارامتر گزینش‌پذیری، درجه بهینه سولفون‌دارشدن (DS)‌ معرفی شد. برای تهیه غشاهای نانوکامپوزیتی، با استفاده از همزن فراصوتی، مقادیر متفاوتی از نانورس‌های مونت‌موریلونیت (MMT) و OMMT (شامل Cloisite 15A و MMT اصلاح‌شده با کیتوسان (CMMT) به پلیمر سولفون‌دارشده با درجه سولفون‌دارشدن بهینه اضافه شد و مخلوط حاصل قالب‌ریزی شد. ظرفیت تبادل یونی غشاها اندازه‌گیری شد. پارامتر گزینش‌پذیری (نسبت رسانندگی پروتون به تراوایی متانول) در دمای 25 درجه سلسیوس و عملکرد پیل سوختی متانول مستقیم (direct methanol fuel cell, DMFC) در دمای 25 درجه سلسیوس و خوراک 1M  از متانول برای غشاهای مختلف تعیین و نتایج با نفیون 117 مقایسه شد.
یافته‌ها: درجه گزینش‌پذیری بهینه برای پلی‌اتر اتر کتون سولفون‌دارشده (SPEEK) به مقدار %62 تعیین شد. الگوهای پراش پرتو X تأیید کرد، نانورس‌ها در ساختار نانوکامپوزیت‌ها در مقادیر کم (wt %1) ورقه‌ای‌ شده‌اند. مقدار رسانندگی پروتون و تراوایی متانول و نیز آزمون عملکرد نشان داد، غشای نانوکامپوزیتی بر پایه SPEEK/CMMT بیشترین مقدار حداکثر چگالی توان تولید انرژی را در مقایسه با سایر غشاهای نانوکامپوزیتی یا نفیون 117دارد. بر این اساس غشاهای پلی‌الکترولیت SPEEK/CMMT برای کاربردهای پیل سوختی متانولی نویدبخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sulfonated Poly(ether ether ketone) and Organically Modified Montmorillonite Nanocomposite Membranes for Direct Methanol Fuel Cell

نویسندگان [English]

 • Mahdi Tohidian 1
 • Seifollah Jamalpour 2
 • Kosar Arab 1
 • Mobina Tohidian 3
 • Khadijeh houshyari 4
 • shahrzad rahmani 5
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran
2 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Postal Code 6135783151, Ahvaz, Iran
3 Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Postal Code 8174673461, Isfahan, Iran
4 Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, Urmia University, P.O. Box 165, Urmia, Iran
5 Department of Chemical Engineering, BabolNoshirvani University of Technology, P.O. Box 484, Babol, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: The modification of aromatic polymers, such as poly(ether ether ketone) (PEEK), by sulfonation modification, can result in fabricating polyelectrolyte membranes (PEMs) as the alternatives to Nafion for direct methanol fuel cell (DMFC) applications. Due to the effective role of nanomaterials in reducing the permeability in nanocomposites, the addition of natural or organically modified montmorillonite (OMMT) nanofillers to the sulfonated matrix, with the optimum degree of sulfonation, can reduce the methanol permeability and increase the efficiency of the fuel cell.
Methods: PEEK was sulfonated at various degrees in solution state. Based on the selectivity parameter, the optimal degree of sulfonation (DS) was introduced. In order to prepare the nanocomposite membranes, using an ultrasonic agitator, different amounts of MMT and OMMT (Cloisite 15A or chitosan-modified MMT (CMMT)) nanofillers were added to the sulfonated polymer with optimal DS, and the resulting mixtures were cast. In this study, the ion exchange capacities (IEC) of the membranes were measured. The selectivity parameter (as ratio of proton conductivity to methanol permeability) at 25°C, as well as DMFC performance at 25°C and 1M feed of methanol for different membranes were determined and the results were compared with those of Nafion 117.
Findings: The optimum DS for sulfonated poly(ether ether ketone) (SPEEK) was 62%. X-ray diffraction (XRD) patterns proved that nanoclays were exfoliated in the structure of nanocomposites at small loading weight of 1% (by wt). The proton conductivity and methanol permeability, as well as the performance test, showed that SPEEK/CMMT-based nanocomposite membranes have the highest maximum power generation density compared to other nanocomposite membranes or Nafion 117. Accordingly, SPEEK/CMMT polymer electrolyte membranes are promising candidates for direct methanol fuel cell (DMFC) applications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fuel cell
 • Polyelectrolyte membrane
 • Aromatic polymers
 • Montmorillonite
 • Proton conductivity
 1. Kreuer K.D., Ise M., Fuchs A., and Maier J., Proton and Water Transport in Nano-Separated Polymer Membranes, Phys. IV, 10, 46, 2000.
 2. Khosravi Y., Hassanajili S., Moslemin M.H., and Tabatabaei M., The Influence of Adding Polyurethane and Silica Nanoparticles on Conductivity Properties of Sulfonated Polyethersulfone Membrane, J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 32, 349-365, 2019.
 3. Kim D.J., Jo M.J., and Nam S.Y., A Review of Polymer-Nanocomposite Electrolyte Membranes for Fuel Cell Application, Ind. Eng. Chem., 21, 36-52, 2015.
 4. Xiong K., Wu W., Wang S., and Zhang L., Modeling, Design, Materials and Fabrication of Bipolar Plates for Proton Exchange Membrane Fuel Cell: A Review, Energy, 301, 117443, 2021.
 5. Amjadi M., Rowshanzamir S., and Eikani M.H., The Role of Reaction Parameter on Leaching of SiO2 Doped Nafion Membrane for Use in High Temperature PEM Fuel Cells, J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 23, 111-120, 2010.
 6. Jalili J., Borsacchi S., and Tricoli V., Proton Conducting Membranes in Fully Anhydrous Conditions at Elevated Temperature: Effect of Nitrilotris(methylenephosphonic acid) Incorporation into Nafion- and Poly(styrenesulfonic acid), Membr. Sci., 469, 162-173, 2014.
 7. Vishnyakov A. and Neimark A.V., Self-Assembly in Nafion Membranes Upon Hydration: Water Mobility and Adsorption Isotherms, Phys. Chem. B, 118, 11353-11364, 2014.
 8. Amjadi M., Rowshanzamir S., Peighambardoust S.J., and Sedghi S., Preparation, Characterization and Cell Performance of Durable Nafion/SiO2 Hybrid Membrane for High-Temperature Polymeric Fuel Cells, Power Sources, 210, 350-357, 2012.
 9. Prakash G.K.S., Viva F.A., and Olah G.A., Electrochemical Reduction of CO2 over Sn-Nafion®Coated Electrode for a Fuel-Cell-Like Device, Power Sources, 223, 68-73, 2013.
 10. Smitha B., Sridhar S., and Khan A.A., Polyelectrolyte Complexes of Chitosan and Poly(acrylic acid) as Proton Exchange Membranes for Fuel Cells, Macromolecules, 37, 2233-2239, 2004.
 11. Ren X., Zelenay P., Thomas S., Davey J., and Gottesfeld S., Recent Advances in Direct Methanol Fuel Cells at Los Alamos National Laboratory, Power Sources, 86, 111-116, 2000.
 12. Khomein P., Ketelaars W., Lap T., and Liu G., Sulfonated Aromatic Polymer as a Future Proton Exchange Membrane: A Review of Sulfonation and Crosslinking Methods, Sustain. Energy Rev., 137, 110471, 2021.
 13. Yogarathinam L.T., Jaafar J., Fauzi Ismail A., Sean Goh P., Gangasalam A., Radzi Hanifah M.F., Chun Wong K., Subramaniam M.N., and Peter J., Functionalized Boron Nitride Embedded Sulfonated Poly(ether ether ketone) Proton Exchange Membrane for Direct Methanol Fuel Cell Applications, Environ. Chem. Eng., 9, 105876, 2021.
 14. Tohidian M. and Ghaffarian S.R., Polyelectrolyte Nanocomposite Membranes Based on Chitosan and Surface Modified Multi-Walled Carbon Nanotubes for Use in Fuel Cell Applications, Macromol. Sci., Part A: Pure Appl. Chem., 58, 778-791, 2021.
 15. Niluroutu N., Shukla A., Dhavale V.M., Unni S.M., and Bhat S.D., Sulfonated Poly(ether ether ketone) Reinforced with Polystyrene Sulfonic Acid Functionalized Micelle Templated Mesoporous MCM-41 for Direct Methanol Fuel Cells, Int. Hydrogen Energy, 46, 20640-20649, 2021.
 16. Kreuer K.D., On the Development of Proton Conducting Polymer Membranes for Hydrogen and Methanol Fuel Cells, Membr. Sci., 185, 29-39, 2001.
 17. Nasirinezhad M., Ghaffarian S.R., and Tohidian M., Nanocomposite Membranes Based on Imidazole-Functionalized Chitin Nanowhiskers for Direct Methanol Fuel Cell Applications, Macromol. Sci., Part B: Phys., 60, 663-685, 2021.
 18. Pemfcs C., Sulfonated Polyether Ether Ketone and Organosilica Layered Nanofiller for Sustainable Proton Exchange Membranes Fuel, Sci., 12, 963, 2022.
 19. Gandhimathi S. and Krishnan H., Development of Proton-Exchange Polymer Nanocomposite Membranes for Fuel Cell Applications, Polym. Compos., 28, 492-501, 2020.
 20. Wu H., Shen X., Cao Y., Li Z., and Jiang Z., Composite Proton Conductive Membranes Composed of Sulfonated Poly(ether ether ketone) and Phosphotungstic Acid-loaded Imidazole Microcapsules as Acid Reservoirs, Membr. Sci., 451, 74-84, 2014.
 21. Honma I. and Yamada M., Bio-Inspired Membranes for Advanced Polymer Electrolyte Fuel Cells. Anhydrous Proton-Conducting Membrane via Molecular Self-Assembly, Chem. Soc. Jpn., 80, 2110-2123, 2007.
 22. Mikhailenko S.D., Wang K., Kaliaguine S., Xing P., Robertson G.P., and Guiver M.D., Proton Conducting Membranes Based on Cross-Linked Sulfonated Poly(ether ether ketone) (SPEEK), Membr. Sci., 233, 93-99, 2004.
 23. Neburchilov V., Martin J., Wang H., and Zhang J., A Review of Polymer Electrolyte Membranes for Direct Methanol Fuel Cells, Power Sources, 169, 221-238, 2007.
 24. Zaidi S., Polymer Sulfonation - A Versatile Route to Prepare Proton-Conducting Membrane Material for Advanced Technologies, Arab. Sci. Eng., 28, 183, 2003.
 25. Singh K., Ohlan A., Saini P., and Dhawan S.K., Composite–Super Paramagnetic Behavior and Variable Range Hopping 1D Conduction Mechanism–Synthesis and Characterization, Adv. Technol., 70, 229-236, 2008.
 26. Laurent C.L. and Vincent C., Proton Exchange Membranes from Sulfonated Polyether Ether Ketone and Sulfonated Polyether Sulfone-Cardo Blends, Acta, 35, 12, 2013.
 27. Gayathri R. and Prabhu M.R., Soft Matter Doped Barium Cerate Perovskite for the Enhancement of Ionic Pathways in Novel Sulfonated Polyethersulfone for H2/O2 Fuel Cells, Croyal Soc. Chem., 36, 3568-3576, 2020.
 28. Shaari N. and Kamarudin S.K., Recent Advances in Additive-Enhanced Polymer Electrolyte Membrane Properties in Fuel Cell Applications: An Overview, J. Energy Res., 43, 2756-2794, 2019.
 29. Guo F., Aryana S., Han Y., and Jiao Y., A Review of the Synthesis and Applications of Polymer-Nanoclay Composites, Sci., 8, 1-29, 2018.
 30. Harun N.A.M., Shaari N., and Nik Zaiman N.F.H., A Review of Alternative Polymer Electrolyte Membrane for Fuel Cell Application Based on Sulfonated Poly(ether ether ketone), Int. Energy Res., 45, 19671-19708, 2021.
 31. Buruga K., Song H., Shang J., Bolan N., Jagannathan T.K., and Kim K.H., A Review on Functional Polymer-Clay Based Nanocomposite Membranes for Treatment of Water, Hazard. Mater., 379, 36-42, 2019.
 32. Porchelvi S., Kannan R., Bahavan Palani P., Sainul Abidin K., and Rajashabala S., High Conductive Proton Exchange Membrane (SPEEK/MMT) and Its Characterization, Res. Innov., 23, 33-38, 2019.
 33. Rajasekharan A.K., Krishnakumar J., Manoharan S., Naagaraj V., Srinivasan G., and Ramachandiran T., Synthesis and Charachterization of Sulphonated Poly(ether ether ketone)–Montmorillonite Clay Composites for Polymer Electrolyte Membranes, Rev. Electrochem., 40, 87-95, 2013.
 34. Cui Z., Liu C., Lu T., and Xing W., Polyelectrolyte Complexes of Chitosan and Phosphotungstic Acid as Proton-Conducting Membranes for Direct Methanol Fuel Cells, Power Sources, 167, 94-99, 2007.
 35. Quartarone E., Mustarelli P., Carollo A., Grandi S., Magistris A., and Gerbaldi C., PBI Composite and Nanocomposite Membranes for PEMFCs: The Role of The Filler, Fuel Cells, 9, 231-236, 2009.
 36. Marschall R., Sharifi M., and Wark M., Proton Conductivity of Imidazole Functionalized Ordered Mesoporous Silica: Influence of Type of Anchorage, Chain Length and Humidity, Microporous Mesoporous Mater., 123, 21-29, 2009.
 37. Wang J., Zhang H., Jiang Z., Yang X., and Xiao L., Tuning the Performance of Direct Methanol Fuel Cell Membranes by Embedding Multifunctional Inorganic Submicrospheres into Polymer Matrix, Power Sources, 188, 64-74, 2009.
 38. Rhee C.H., Kim H.K., Chang H., and Lee J.S., Nafion/Sulfonated Montmorillonite Composite: A New Concept Electrolyte Membrane for Direct Methanol Fuel Cells, Mater., 17, 1691-1697, 2005.
 39. Kalaiselvimary J., Selvakumar K., Rajendran S., Sowmya G., and Ramesh Prabhu M., Effect of Surface-Modified Montmorillonite Incorporated Biopolymer Membranes for PEM Fuel Cell Applications, Compos., 40, E301-E311, 2019.
 40. Nasirinezhad M., Ghaffarian S.R., and Tohidian M., Eco-Friendly Polyelectrolyte Nanocomposite Membranes Based on Chitosan and Sulfonated Chitin Nanowhiskers for Fuel Cell Applications, Polym. J., 30, 355-367, 2021.
 41. Thakur G., Singh A., and Singh I., Chitosan-Montmorillonite Polymer Composites: Formulation and Evaluation of Sustained Release Tablets of Aceclofenac, Pharm., 84, 603-617, 2016.
 42. Hamad F.A., Chowdhury G., and Matsuura T., Sulfonated Polyphenylene Oxide-Polyethersulfone Thin-Film Composite Membranes: Effect of Counterions on the Gas Transport Properties, Membr. Sci., 191, 71-83, 2001.
 43. Haghighi A.H., Tohidian M., Ghaderian A., and Shakeri S.E., Polyelectrolyte Nanocomposite Membranes Using Surface Modified Nanosilica for Fuel Cell Applications, Macromol. Sci., Part B: Phys., 56, 383-394, 2017.
 44. Peckham T.J. and Holdcroft S., Structure-Morphology-Property Relationships of Non-Perfluorinated Proton-Conducting Membranes, Mater., 22, 4667-4690, 2010.
 45. Kawaguti C.A., Dahmouche K., and Gomes A.S., Nanostructure and Properties of Proton-Conducting Sulfonated Poly(ether ether ketone) (SPEEK) and Zirconia-SPEEK Hybrid Membranes for Direct Alcohol Fuel Cells: Effect of the Nature of Swelling Solvent and Incorporation of Heteropolyacid, Int., 61, 82-92, 2012.
 46. Hosseinabadi P., Hooshyari K., Javanbakht M., and Enhessari M., Synthesis and Optimization of Nanocomposite Membranes Based on SPEEK and Perovskite Nanoparticles for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells, New J. Chem., 43, 16232-16245, 2019.
 47. Tohidian M., Ghaffarian S.R., Shakeri S.E. and Bahlakeh G., Sulfonated Aromatic Polymers and Organically Modified Montmorillonite Nanocomposite Membranes for Fuel Cells Applications, Macromol. Sci. Part B, 52, 1578-1590, 2013.
 48. Tohidian M. and Ghaffarian S.R., Surface Modified Multi-Walled Carbon Nanotubes and Nafion Nanocomposite Membranes for Use in Fuel Cell Applications, Adv. Technol., 29, 1219-1226, 2018.
 49. Gokulakrishnan S.A., Kumar V., Arthanareeswaran G., Ismail A.F., and Jaafar J., Thermally Stable Nanoclay and Functionalized Graphene Oxide Integrated SPEEK Nanocomposite Membranes for Direct Methanol Fuel Cell Application, Fuel, 329,125407, 2022.
 50. Wang G., Ji D., and Wu H., Fabrication of a Highly Efficient Polymer Electrolyte Membrane by Embedding Nanofibrous Metal Oxide in Cell Components, J. Hydrogen Energy, 44, 31342-31351, 2019.
 51. Shaojian He J.L., Jia H., Lin Y., and Qian H., Effect of Clay Modification on the Structure and Properties of Sulfonated Poly(ether ether ketone)/Clay Nanocomposites, Compos., 16, 101-113, 2015.
 52. Li C., Yang Z., Liu X., Zhang Y., Dong J., Zhang Q., and Cheng H., Enhanced Performance of Sulfonated Poly(ether ether ketone) Membranes by Blending Fully Aromatic Polyamide for Practical Application in Direct Methanol Fuel Cells (DMFCs), J. Hydrogen Energy, 42, 28567-28577, 2017.
 53. Sasikala S., Meenakshi S., Bhat S.D., and Sahu A.K., Functionalized Bentonite Clay-sPEEK Based Composite Membranes for Direct Methanol Fuel Cells, Acta, 135, 232-241, 2014.
 54. Heo Y., Im H., and Kim J., The Effect of Sulfonated Graphene Oxide on Sulfonated Poly(ether ether ketone) Membrane for Direct Methanol Fuel Cells, Membr. Sci., 22, 425-426, 2013.
 55. Xiao M., Li H., Di Z., Chen X., and Wang H., Short Communication Performance of a Direct Methanol Fuel Cell Using Flexible Proton-Conducting Glass-Based Composite Membrane, Power Sources, 239, 356-360, 2013.