مروری بر پوشش‌های پلیمری خودترمیم‌ ضدخوردگی دارای میکرو/نانوالیاف با ریزساختار هسته-پوسته

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کد پستی 8174673441

چکیده

پوشش‌های سنتی محافظ در برابر خوردگی فقط به‌عنوان مانع غیرفعال روی بستر فلزی عمل می‌کنند که نمی‌توانند عملکرد حفاظتی فعالی را هنگام آسیب‌دیدگی پوشش روی سطح داشته باشند. پوشش‌های ضدخوردگی هوشمند می‌توانند طول‌عمر پوشش را به‌مراتب افزایش دهند. از سوی دیگر، فناوری‌ خودترمیمی در پوشش‌های پلیمری روشی پیشگیرانه برای جلوگیری از پیشرفت فرایند خوردگی در سطح  فلزات است. این روش به‌منظور جلوگیری از رشد و انتشار ترک در مراحل اولیه و ترمیم خودبه‌خود آسیب‌ها بدون مداخله خارجی، توسعه یافته‌ است. بررسی روند افزایشی انتشار مقاله‌های علمی نشان می‌دهد، به‌تازگی استفاده از پوشش‌های پلیمری هوشمند ضد‌خوردگی همراه با قابلیت خودترمیمی، بسیار مورد ‌توجه ‌قرار ‌گرفته‌اند. در این نوع پوشش‌ها، بازدارنده ضدخوردگی و عوامل ترمیم‌کننده را می‌توان با هم یا به‌طور جداگانه در حامل‌هایی که می‌توانند به‌صورت ریزپوشینه‌های کروی یا نانوالیاف باشند، بارگذاری کرد و درصورت رخداد آسیب روی سطح پوشش، افزون ‌بر فعال‌شدن عملکرد ضدخوردگی، فرایند ترمیم پوشش برای جلوگیری از خوردگی سطح فلز شروع شود. هدف از این مطالعه، مروری بر پوشش‌های جدید پلیمری به‌ویژه بر پایه اپوکسی و با خاصیت خودترمیمی و ضدخوردگی است که می‌توانند به‌‌سرعت به آسیب‌های محیطی ایجادکننده خوردگی یا سایر فرایندهای آسیب‌رسان پاسخ داده و بازدارنده‌های خوردگی یا عوامل ترمیم‌کننده را آزاد کنند. بدین‌منظور، ابتدا سازوکارهای خودترمیمی، روش‌های استفاده از مواد خودترمیم و افزودن خاصیت ضدخوردگی به پوشش، بیان شده و دسته‌بندی شده‌ است. استفاده از ریزپوشینه پلیمری دارای ساختارهای هسته-پوسته به دو صورت ذرات کروی یا نانوالیاف الکتروریسی‌شده در پوشش خودترمیم، دسته‌بندی شده و سپس انواع سامانه‌های نانوالیاف از نظر محل قرارگیری مواد ترمیم‌کننده و ضدخوردگی، نوع پلیمر پوسته و مواد مصرفی در هسته، روش تولید نانوالیاف و شیوه پخش آن در پوشش‌هایی که به‌طور هم‌زمان شامل هر دوخاصیت ضدخوردگی و خودترمیمی هستند، معرفی شده ‌است. در پایان، تازه‌ترین پژوهش‌ها درباره پوشش‌های رسانای دارای نانوالیاف و پوشش‌های دارای نانوالیاف سبز مرور شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticorrosion Self-Healing Polymer Coatings Containing Micro/Nanofibers with Core-Shell Microstructures: A Review

نویسندگان [English]

 • Amir Navarchian
 • Elham Alikhani Faradonbeh
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Postal Code 8174673441, Iran
چکیده [English]

Traditional anti-corrosion coatings only act as a passive barrier on the metal substrate and have no active protective function if the coating on the surface is damaged. Recent smart anti-corrosion coatings can greatly increase the lifespan of the coating. On the other hand, self-healing technology in polymer coatings is a preventive method to progress of corrosion process on the surface of metals. This technique has been developed in order to prevent the growth and propagation of cracks in the early stages and to repair the damage automatically without external intervention. The increasing trend of published scientific articles shows that the use of anti-corrosion smart polymer coatings with self-healing capability has received much attention. In this type of coatings, corrosion inhibitors and healing agents can be loaded together or separately in spherical or nanofiber micro-carriers. In the case of damage of the coating surface, the anti-corrosion as well as healing processes trigger simultaneously to prevent the corrosion progress of the metal surface. The purpose of this study is to review novel epoxy-based coatings with self-healing and anti-corrosion properties. For this purpose, the self-healing mechanisms, methods of implementation of self-healing materials and anticorrosion agents on the coating have been reviewed and categorized. The use of polymer microcapsules with core-shell structures in the form of spherical particles or electrospun nanofibers in self-healing coating has been described. Various nanofiber systems have been classified in terms of the location of restorative and anticorrosion materials, the type of polymer shell and core materials, the electrospinning methods of nanofibers, and the method of dispersing within the coatings, for simultaneous anti-corrosion and self-healing properties. Finally, the recent studies on the coatings containing conductive and/or green nanofibers have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anticorrosion
 • self-healing
 • coating. encapsulation
 • micro/nanocarrier
 1. Ou B., Wang Y., and Lu Y., A Review on Fundamentals and Strategy of Epoxy-Resin-Based Anticorrosive Coating Materials, Plast. Tech. Mat., 60, 601-625, 2021.‏
 2. Popoola A.P.I., Olorunniwo O.E., and Ige O.O., Corrosion Resistance through the Application of Anti-corrosion Coatings, Developments in Corrosion Protection, IntenchOpen, Chapt. 12, 241-270, 2014.
 3. Ji X., Wang W., Duan J., Zhao X., Wang L., Wang Y., and Hou B., Developing Wide pH-Responsive, Self-Healing, and Anti-Corrosion Epoxy Composite Coatings Based on Encapsulating Oleic Acid/2-Mercaptobenzimidazole Corrosion Inhibitors in Chitosan/Poly(vinyl alcohol) Core-Shell Nanofibers, Org. Coat., 161, 106454, 2021.
 4. Kharaji Sh., Self-Healing Coatings, IntechOpen, 2023. DOI: 10.5772/intechopen.109500
 5. Goyal M., Agarwal S.N., and Bhatnagar N., A Review on Self-Healing Polymers for Applications in Spacecraft and Construction of Roads, Appl. Polym. Sci., 139, e52816, 2022.
 6. Hager M.D., Greil P., Leyens Ch., Zwaag S., and Schubert U.S., Self-Healing Materials, Adv. Mater., 22, 5424-5430, 2010.
 7. Zhang F., Ju P., Pan M., Zhang D., Huang Y., Li G., and Li X., Self-Healing Mechanisms in Smart Protective Coatings: A Review, Sci., 144, 74-88, 2018.
 8. Ouarga A., Lebaz N., Tarhini M., Noukrati H., Barroug A., Elaissari A., and Youcef H.B., Towards Smart Self-Healing Coatings: Advances in Micro/Nano-Encapsulation Processes as Carriers for Anti-Corrosion Coatings Development, Mol. Liq., 354, 118862, 2022.
 9. Yuan D., Solouki Bonab V., Patel A., Yilmaz T., Gross R.A., and Manas-Zloczower I., Design Strategy for Self-Healing Epoxy Coatings, Coatings, 10, 50, 2020.
 10. Zhan M.Q. and Rong M.Z., Basics of Self-Healing: State of the Art, In Self-Healing Polymers and Polymer Composites, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ, USA, 1-81, 2011.
 11. Zechel S., Hager M.D., and Schubert U.S., Self-Healing Polymers: From Biological Systems to Highly Functional Polymers, Polym., 665-717, 2019.
 12. Liu T., Ma L., Wang W., Wang J., Qian H., Zhang D., and Li X., Self-Healing Corrosion Protective Coatings Based on Micro/Nanocarriers: A Review, Commun., 1, 18-25, 2021.
 13. Parihar Sh. and Gaur B., Self-Healing Approaches in Polymeric Materials-An Overview, Polym. Res., 30, 217, 2023.
 14. Self-Healing Polymers: From Principles to Applications, Binder W.H. (Ed.), John Wiley and Sons, 2013.
 15. https://www.webofscience.com/wos, Available on 3 December 2022.
 16. Bewernitz M.A., Lovett A.C., and Gower L.B., Liquid–Solid Core-Shell Microcapsules of Calcium Carbonate Coated Emulsions and Liposomes, Appl. Sci., 10, 8551, 2020.
 17. Blaiszik B.J., Sottos N.R., and White S.R., Nanocapsules for Self-Healing Materials, Compos. Sci Technol., 68, 978-986, 2008.
 18. Bekas D., Tsirka K., Baltzis D., and Paipetis A.S., Self-Healing Materials: A Review of Advances in Materials, Evaluation, Part B, Charact. Monit. Technol., 87, 92-11, 2016.
 19. Samadzadeh M., Boura Sh., Peikari M., Kasiriha S., and Ashrafi A., A Review on Self-Healing Coatings Based on Micro/Nanocapsules, Org. Coat., 68, 159-164, 2010.
 20. Wang Y., Pham D.T., and Ji C., Self-Healing Composites: A Review, Cogent Eng., 2, 1075686, 2015.
 21. Kim J.R. and Netravali A.N., Self-Healing Green Polymers and Composites, Compos. Mater., 135-185, 2018.
 22. Ahangaran F., Navarchian A.H., and Picchioni F., Material Encapsulation in Poly(methyl methacrylate) Shell: A Review, Appl. Polym. Sci., 136, 48039, 2019.
 23. Feng Y., Li H., Zhang M., Jin J., Zhang B., Wang Y., and Li Z., Preparation of BTA@PDA/PANI Microcapsules and Anti-Corrosion Performance of Self-Healing Epoxy Coatings on Low Carbon Steel, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp., 649, 129481, 2022.
 24. He S., Gao Y., Gong X., Wu C., and Cen H., Advance of Design and Application in Self-Healing Anti-Corrosive Coating: A Review, Coat. Technol. Res., 20, 3, 819-841, 2023.
 25. Chaudhary K. and Kandasubramanian B., Self-Healing Nanofibers for Engineering Applications, Eng. Chem. Res., 61, 3789-3816, 2022.
 26. Di Credico B., Levi M., and Turri S., An Efficient Method for the Output of new Self-Repairing Materials through a Reactive Isocyanate Encapsulation, Polym. J., 49, 2467-2476, 2013.
 27. Jin H., Mangun C.L., Griffin A.S., Moore J.S., Sottos N.R., and White S.R., Thermally Stable Autonomic Healing in Epoxy Using a Dual-Microcapsule System, Mater., 26, 282-287, 2014.
 28. Lengert E.V., Koltsov S.I., Li J., Ermakov A.V., Parakhonskiy B.V., Skorb E.V., and Skirtach A.G., Nanoparticles in Polyelectrolyte Multilayer Layer-by-Layer (LbL) Films and Capsules-Key Enabling Components of Hybrid Coatings, Coatings, 10, 1131, 2020.
 29. Ullah H., M Azizli K.A., Man Z.B., Ismail M.B.C., and Khan M.I., The Potential of Microencapsulated Self-Healing Materials for Microcracks Recovery in Self-Healing Composite Systems: A Review, Rev., 56, 429-485, 2016.‏
 30. Yang B.Y., Cao Y., Qi F.F., Li X.Q., and Xu Q., Atrazine Adsorption Removal with Nylon6/Polypyrrole Core-Shell Nanofibers Mat: Possible Mechanism and Characteristics, Nanoscale Res. Lett., 10, 1-13, 2015.‏
 31. Al-Shannaq R., Farid M.M., and Ikutegbe C.A., Methods for the Synthesis of Phase Change Material Microcapsules with Enhanced Thermophysical Properties-A State-of-the-Art Review, Micro, 2, 426-474, 2022.
 32. Schlemper D.M. and Pezzin S.H., Self-Healing Epoxy Coatings Containing Microcapsules Filled with Different Amine Compounds–A Comparison Study, Org. Coat., 156, 106258, 2021.
 33. Parsaee S., Mirabedini S.M., Farnood R., and Alizadegan F., Development of Self-Healing Coatings Based on Urea-Formaldehyde/Polyurethane Microcapsules Containing Epoxy Resin, Appl. Polym. Sci., 137, 49663, 2020.
 34. Farshchi N., Containers for Self-Healing/Self-Repairing Polymers, Micro- and Nano-containers for Smart Applications, Sci. Technol., 197-211, 2022.
 35. Ahangaran F., Hayaty M., Navarchian A.H., and Picchioni F., Micromechanical Assessment of PMMA Microcapsules Containing Epoxy and Mercaptan as Self-Healing Agents, Test., 64, 330-336, 2017.
 36. Ahangaran F., Hayaty M., and Navarchian A.H., Morphological Study of Polymethyl Methacrylate Microcapsules Filled with Self-Healing Agents, Surf. Sci., 399, 721-731, 2017.
 37. Ahangaran F., Navarchian A.H., Hayaty M., and Esmailpour K., Effect of Mixing Mode and Emulsifying Agents on Micro/Nanoencapsulation of Low Viscosity Self-Healing Agents in Polymethyl Methacrylate Shell, Smart Mater. Struct., 25, 095035, 2016.
 38. Navarchian A.H., Najafipoor N., and Ahangaran F., Surface-Modified Poly(methyl methacrylate) Microcapsules Containing Linseed Oil for Application in Self-Healing Epoxy-Based Coatings, Org. Coat., 132, 288-297, 2019.
 39. Vladu I.C., Gavrilovic-Wohlmuther A., and Kny E., Electrospun Nanofiber-Based Coatings for Corrosion Protection of Metallic Surfaces, In Electrospun Polymers and Composites, Woodhead, 597-620, 2021.
 40. Hao Y., Zhao Y., Yang X., Hu B., Ye S., Song L., and Li R., Self-Healing Epoxy Coating Loaded with Phytic Acid Doped Polyaniline Nanofibers Impregnated with Benzotriazole for Q235 Carbon Steel, Sci., 151, 175-189, 2019.
 41. Lee M.W., An S., Lee C., Liou M., Yarin, A.L., and Yoon S.S., Self-Healing Transparent Core–Shell Nanofiber Coatings for Anti-Corrosive Protection, J. Mater. Chem. A, 2, 7045-7053, 2014.
 42. Barhoum A., Pal K., Rahier H., Uludag H., Kim I.S., and Bechelany M., Nanofibers as New-Generation Materials: From Spinning and Nano-spinning Fabrication Techniques to Emerging Applications, Mater. Today, 17, 1-35, 2019.‏
 43. Mondal S., Fibers as Containers for Encapsulation, Micro- and Nano-containers for Smart Applications, Sci. Technol., 63-78, 2022.
 44. Keskin N.O.S. and Dinç S.K., Electrospinning Techniques for Encapsulation, Micro- and Nano-containers for Smart Applications, 39-61, 2022.
 45. Lu J., Hu Z., Wang Q., Ciprian M., Fei X., and Zhu M., Review: Scalable Fabrication of Polymeric Nanofibers from Nano-spinning Techniques to Emerging Applications, Harbin Inst. Technol. (New Ser.), 27, 58-73, 2020.‏
 46. Wendorff J.H., Agarwal S., and Greiner A., Electrospinning: Materials, Processing, and Applications, John Wiley and Sons, 1-69, 2012.
 47. Purabgola A. and Kandasubramanian B., Physical Characterization of Electrospun Fibers, Electrospun Materials and Their Allied Applications, Electrospun Mater. Their Allied Appl., 71-112, 2020.
 48. Li C., Li Q., Ni X., Liu G., Cheng W., and Han G., Coaxial Electrospinning and Characterization of Core-Shell Structured Cellulose Nanocrystal Reinforced PMMA/PAN Composite Fibers, Materials, 10, 572, 2017.
 49. Haider A., Haider S., and Kang I.K., A Comprehensive Review Summarizing the Effect of Electrospinning Parameters and Potential Applications of Nanofibers in Biomedical and Biotechnology, J. Chem., 11, 1165-1188, 2018.
 50. Li Z. and Wang C., Effects of Working Parameters on Electrospinning, One-Dimensional Nanostructures: Electrospinning Technique and Unique Nanofibers, Springer Briefs in Materials, Springer, Berlin, Heidelberg,15-28, 2013.‏
 51. Kailasa S., Reddy M.S.B., Maurya M.R., Rani B.G., Rao K.V., and Sadasivuni K.K., Electrospun Nanofibers: Materials, Synthesis Parameters, and Their Role in Sensing Applications, React. Eng., 306, 2100410, 2021.
 52. Zaarour B., Zhu L., and Jin X., A Review on the Secondary Surface Morphology of Electrospun Nanofibers: Formation Mechanisms, Characterizations, and Applications, ChemistrySelect, 5, 1335-1348, 2020.
 53. Islam M.Sh., Ang B.Ch., Andriyana A., and Afifi A.M., A Review on Fabrication of Nanofibers via Electrospinning and Their Applications, SN Appl. Sci., 1, 10, 2019.
 54. Sharma G.K. and James R.N., Electrospinning: The Technique and Applications, Recent Developments in Nanofibers Research, Intechopen, 2022. DOI: 10.5772/intechopen.105804
 55. Kotrotsos A., An Innovative Synergy between Solution Electrospinning Process Technique and Self-Healing of Materials. A Critical Review, Eng. Sci., 61, 5-21, 2020.
 56. Huang Z.M., Zhang Y.Z., Kotaki M., Ramakrishna S., A Review on Polymer Nanofibers by Electrospinning and Their Applications in Nanocomposites, Sci. Technol., 63, 2223–2253, 2003.
 57. Jian S., Zhu J., Jiang S., Chen S., Fang H., Song Y., and Hou H., Nanofibers with Diameter Below One Nanometer from Electrospinning, RSC Adv., 8, 4794-4802,‏
 58. Yang X., Wang J., Guo H., Liu L., Xu W., and Duan G., Structural Design toward Functional Materials by Electrospinning: A Review, e-Polym., 20, 682-712, 2020.
 59. Lee M.W., An S., Yoon S.S., and Yarin A.L., Advances in Self-Healing Materials Based on Vascular Networks with Mechanical Self-Repair Characteristics, Colloid Interface Sci., 252, 21-37, 2018.
 60. Xu Sh., Li J., Qiu H., Xue Y., and Yang J., Repeated Self-Healing of Composite Coatings with Core-Shell Fibres, Commun., 19, 220-225, 2020.
 61. Sinha-Ray S., Pelot D.D., Zhou Z.P., Rahman A., Wu X.F., and Yarin A.L., Encapsulation of Self-Healing Materials by Co-electrospinning, Emulsion Electrospinning, Solution Blowing and Intercalation, Mater. Chem., 22, 9138-9146, 2012.
 62. Wang N. and Zhao Y., Coaxial Electrospinning, In Electrospinning: Nanofabrication and Applications, William Andrew, 125-200 2019.
 63. Aytac Z. and Uyar T., Applications of Core-Shell Nanofibers: Drug and Biomolecules Release and Gene Therapy, In Core-Shell Nanostructures for Drug Delivery and Theranostics, Challenges, Strategies and Prospects for Novel Carrier Systems, Woodhead Publishing Series in Biomaterials, 375-404, 2018.
 64. Medeiros G.B., Lima F.D.A., de Almeida D.S., Guerra V.G., and Aguiar M.L., Modification and Functionalization of Fibers Formed by Electrospinning: A Review, Membranes, 12, 861, 2022.
 65. Greiner A. and Wendorff J.H., Electrospinning: A Fascinating Method for the Preparation of Ultrathin Fibers, Chem., Int. Ed. Engl., 46, 5670-5703, 2007.
 66. Park J.H. and Braun P.V., Coaxial Electrospinning of Self-Healing Coatings, Mater., 22, 496-499, 2010.
 67. Mostofizadeh M., Pitcher M.L., and Sheikhi A., Coaxial Electrospinning, In Electrospun and Nanofibrous Membranes, Elsevier, 105-126, 2023.‏
 68. Nikmaram N., Roohinejad S., Hashemi S., Koubaa M., Barba F.J., Abbaspourrad A., and Greiner R., Emulsion-Based Systems for Fabrication of Electrospun Nanofibers: Food, Pharmaceutical and Biomedical Applications, RSC Adv., 7, 28951-28964, 2017.
 69. Naga Kumar C., Prabhakar M.N., Hassim M.T., and Song J.I., Development of Self-Healing Carbon/Epoxy Composites with Optimized PAN/PVDF Core–Shell Nanofibers as Healing Carriers, ACS Omega, 7, 42396, 2022.
 70. Zhao X., Yuan S., Jin Z., Zhu Q., Zheng M., Jiang Q., Song H., and Duan J., Fabrication of Composite Coatings with Core-Shell Nanofibers and Their Mechanical Properties, Anti-corrosive Performance, and Mechanism in Seawater, Org. Coat., 149, 105893, 2020.
 71. Xue J., Wu T., Dai Y., and Xia Y., Electrospinning and Electrospun Nanofibers: Methods, Materials, and Applications, Rev., 119, 5298-5415, 2019.
 72. Lu Y., Huang J., Yu G., Cardenas R., Wei S., Wujcik E.K., and Guo Z., Coaxial Electrospun Fibers: Applications in Drug Delivery and Tissue Engineering, Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol., 8, 654-677, 2016.
 73. Norouzi M.R., Ghasemi-Mobarakeh L., Itel F., Schoeller J., Fashandi H., Borzi A., and Rossi R.M., Emulsion Electrospinning of Sodium Alginate/Poly(ε-caprolactone) Core/Shell Nanofibers for Biomedical Applications, Nanoscale Adv., 4, 2929-2941, 2022.
 74. McClellan P. and Landis W.J., Recent Applications of Coaxial and Emulsion Electrospinning Methods in the Field of Tissue Engineering, , 5, 212-227, 2016.
 75. Tian L., Prabhakaran M.P., and Ramakrishna S., Strategies for Regeneration of Components of Nervous System: Scaffolds, Cells and Biomolecules, Biomater., 2, 31-45, 2015.
 76. Zhan F., Yan X., Li J., Sheng F., and Li B., Encapsulation of Tangeretin in PVA/PAA Crosslinking Electrospun Fibers by Emulsion-Electrospinning: Morphology Characterization, Slow-Release, and Antioxidant Activity Assessment, Food Chem., 337, 127763, 2021.‏
 77. Buzgo M., Mickova A., Rampichova M., and Doupnik M., Blend Electrospinning, Coaxial Electrospinning, and Emulsion Electrospinning Techniques, In Core-Shell Nanostructures for Drug Delivery and Theranostics, Woodhead, 325-347, 2018.
 78. Manuel C.B.J., Jesús V.G.L., and Aracely S.M., Electrospinning for Drug Delivery Systems: Drug Incorporation Techniques, In Electrospinning-Material, Techniques, and Biomedical Applications, 14‏, 2016. DOI: 10.5772/65939
 79. Sun H., Xu Y., Zhou Y., Gao W., Zhao H., and Wang W., Preparation of Superhydrophobic Nanocomposite Fiber Membranes by Electrospinning Poly(vinylidene fluoride)/Silane Coupling Agent Modified SiO2 Nanoparticles, Appl. Polym. Sci., 134, 13, 2017.
 80. Nikmaram N., Roohinejad S., Hashemi S., Koubaa M., Barba F.J., Abbaspourrad A., and Greiner R., Emulsion-Based Systems for Fabrication of Electrospun Nanofibers: Food, Pharmaceutical and Biomedical Applications, RSC Adv., 7, 28951-28964, 2017.
 81. An S., Lee M., Yarin A.L., and Yoon S.S., A Review on Corrosion-Protective Extrinsic Self-Healing: Comparison of Microcapsule-Based Systems and Those Based on Core-Shell Vascular Networks, Chem. Eng., 344, 206-220, 2018.
 82. Bahrani S., Mousavi S.M., Hashemi S.A., Lai C.W., and Chiang W.H., Self-Healable Core–Shell Nanofibers, Self-Healing Smart Materials and Allied Applications, In Self-Healing Smart Materials and Allied Applications, Wiley Onlinelibrary, 181-202, 2021.
 83. Neisiany R.E., Khorasani S.N., Lee J.K.Y., and Ramakrishna S., Encapsulation of Epoxy and Amine Curing Agent in PAN Nanofibers by Coaxial Electrospinning for Self-Healing Purposes, RSC Adv., 6, 70056-70063, 2016.
 84. Duan G., Jin M., Wang F., Greiner A., Agarwal S., and Jiang S., Core Effect on Mechanical Properties of One Dimensional Electrospun Core-Sheath Composite Fibers, Commun., 25, 100773, 2021.‏
 85. Shields Y., De Belie N., Jefferson A., and Van Tittelboom K., A Review of Vascular Networks for Self-Healing Applications, Smart Mater. Struct., 30, 063001, 2021.
 86. Zulfi A., Hapidin D.A., Munir M.M., Iskandar F., and Khairurrijal Kh., The Synthesis of Nanofiber Membranes from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Waste Using Electrospinning for Use as Air Filtration Media, RSC Adv., 9, 30741-30751, 2019.
 87. Liu Y., Liu X., Liu P., Chen X., and Yu D.-G., Electrospun Multiple-Chamber Nanostructure and Its Potential Self-Healing Applications, Polymers, 12, 2413, 2020.
 88. Mirmohammad Sadeghi S.A., Borhani S., Zadhoush A., and Dinari M., Single Nozzle Electrospinning of Encapsulated Epoxy and Mercaptan in PAN for Self-Healing Application, Polymer, 186, 122007, 2020.
 89. Ruan Sh., Wei Sh., Gong W., Li Zh., Gu J., and Shen Ch, Strengthening, Toughening, and Self-Healing for Carbon Fiber/Epoxy Composites Based on PPESK Electrospun Coaxial Nanofibers, Appl. Polym. Sci., 138, 50063, 2020.
 90. Vintila I.S., Ghitman J., Iovu H., Paraschiv A., Cucuruz A., Mihai D., and Popa I.F., A Microvascular System Self-Healing Approach on Polymeric Composite Materials, Polymers, 14, 2798, 2022.
 91. Hassim M.T., Prabhakar M.N., and Song J.I., Design of Core-Shell Polylactic Acid (PLA) Electrospun Nanofibers as Potential Healing Carriers, Part A: Appl. Sci. Manuf., 173, 107661, 2023.‏
 92. Stankiewicz A., Szczygieł I., and Szczygieł B., Self-Healing Coatings in Anti-Corrosion Applications, Mater. Sci., 48, 8041-8051, 2013.
 93. Shchukin D.G., Lamaka S.V., Yasakau K.A., Zheludkevich M.L., Ferreira M.G.S., and Möhwald H., Active Anti-Corrosion Coatings with Halloysite Nanocontainers, Phys. Chem. C, 112, 958-964, 2008.
 94. Udoh I.I., Shi H., Daniel E.F., Li J., Gu S., Liu F., and Han E.H., Active Anti-Corrosion and Self-Healing Coatings: A Review with Focus on Multi-Action Smart Coating Strategies, J. Mater. Sci. Technol., 116, 224-237, 2022.
 95. Wei H., Wang Y., Guo J., Shen N.Z., Jiang D., Zhang X., and Guo Z., Advanced Micro/Nanocapsules for Self-Healing Smart Anticorrosion Coatings, J. Mater. Chem. A, 3, 469-480, 2015.
 96. Navarchian A.H., Joulazadeh M., and Karimi F., Investigation of Corrosion Protection Performance of Epoxy Coatings Modified by Polyaniline/Clay Nanocomposites on Steel Surfaces, Org. Coat., 77, 347-353, 2014.‏
 97. Alibakhshi E., Ramezanzadeh B., and Mahdavian M., Self-Healing Materials in Corrosion Protection, In Self-Healing Smart Materials and Allied Applications, Wiley Online Library, 247-296, 2021.
 98. Honarvar Nazari M., Zhang Y., Mahmoodi A., Xu G., Yu J., Wu J., and Shi X., Nanocomposite Organic Coatings for Corrosion Protection of Metals: A Review of Recent Advances, Org. Coat, 162, 106573, 2022.
 99. Grigoriev D., Shchukina E., and Shchukin D.G., Nanocontainers for Self-Healing Coatings, Mater. Interfaces, 4, 1600318, 2017.
 100. Yabuki A., Kanagaki M., Nishikawa Ch., Lee J.H., and Fathona I.W., Effective Release of Corrosion Inhibitor by Cellulose Nanofibers and Zeolite Particles in Self-Healing Coatings for Corrosion Protection, Org. Coat., 154, 106194, 2021.
 101. Borisova D., Akçakayıran D., Schenderlein M., Möhwald H., and Shchukin D.G., Nanocontainer-Based Anti-Corrosive Coatings: Effect of the Container Size on the Self-Healing Performance, Funct. Mater., 23, 3799-3812, 2013.
 102. Zehra S., Mobin M., and Aslam R., Nanocontainers: A Comprehensive Review on Their Application in the Stimuli-Responsive Smart Functional Coatings, Org. Coat, 176, 107389, 2023.
 103. Wang Q., Wang W., Ji X., Hao X., Ma C., Hao W., and Chen S., Self-Healing Coatings Containing Core–Shell Nanofibers with pH-Responsive Performance, ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 3139-3152, 2021.
 104. Usman Ch.A., Recent Developments In Self-Healing Coatings for Corrosion Protection, In Functional Nanomaterials and Nanotechnologies Applications for Energy and Environment, Chapt. 4, Central West, Australia, 2018.
 105. Choi H., Kim K.Y., and Park J.M., Encapsulation of Aliphatic Amines into Nanoparticles for Self-Healing Corrosion Protection of Steel Sheets, Org. Coat., 76, 1316-1324, 2013.‏
 106. Dong Y., Li S., and Zhou Q., Self-Healing Capability of Inhibitor-Encapsulating Polyvinyl Alcohol/Polyvinylidene Fluoride Coaxial Nanofibers Loaded in Epoxy Resin Coatings, Org. Coat., 120, 49-57, 2018.
 107. An S., Liou M., Song K.Y., Jo H.S., Lee M.W., Al-Deyab S.S., and Yoon S.S., Highly Flexible Transparent Self-Healing Composite Based on Electrospun Core–Shell Nanofibers Produced by Coaxial Electrospinning for Anti-Corrosion and Electrical Insulation, Nanoscale, 7, 17778-17785, 2015.
 108. Lee M. W., Sett S., Yoon S.S., and Yarin A.L., Fatigue of Self-Healing Nanofiber-Based Composites: Static Test and Subcritical Crack Propagation, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 18462-18470, 2016.‏
 109. Piao J., Wang W., Cao L., Qin X., Wang T., and Chen S., Self-Healing Performance and Long-Term Corrosive Resistance of Polyvinylidene Fluoride Nanofiber Alkyd Coating, Commun., 36, 101404, 2022.‏
 110. Wang L., Li S.N., and Fu J.J., Self-Healing Anti-Corrosion Coatings Based on Micron-Nano Containers with Different Structural Morphologies, Org. Coat., 175, 107381, 2023.
 111. Yimyai T., Crespy D., and Rohwerder M., Corrosion-Responsive Self-Healing Coatings, Mater., 2300101, 2023.
 112. Ji X., Wang W., Zhao X., Wang L., Ma F., Wang Y., and Duan J., Poly(dimethyl siloxane) Anti-Corrosion Coating with Wide pH-Responsive and Self-Healing Performance Based on Core−Shell Nanofiber Containers, Mater. Sci. Technol., 101, 128-145, 2022.
 113. Cao L., Wang Q., Wang W., Li Q., and Chen Sh., Synthesis of Smart Nanofiber Coatings with Autonomous Self-Warning and Self-Healing Functions, ACS Appl. Mater. Interfaces, 14, 27168-27176, 2022.
 114. Wang Q., Wang W, Ji X., Hao X., Ma Ch., Hao W, and Li X., Self-Healing Coatings Containing Core-Shell Nanofibers with pH Responsive Performance, ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 3139-3152, 2021.
 115. Ji X., Ji W., Pourhashem S., Wang W., Duan J., and Hou B., (TiO2/Ag nanoparticles)@(chitosan-polyvinyl alcohol) Core-Shell Nanofibers as Novel Anticorrosion and Antibacterial Improvers for Epoxy Coating Systems, Polym. Res., 30, 244, 2023.
 116. Neisiany R.E., Lee J.K.Y., Khorasani S.N., and Ramakrishna S., Towards the Development of Self-Healing Carbon/Epoxy Composites with Improved Potential Provided by Efficient Encapsulation of Healing Agents in Core-Shell Nanofibers, Test., 62, 79-87, 2017.‏
 117. Li J., Hu Y., Qiu H., Yang G., Zheng Sh., and Yang J., Coaxial Electrospun Fibres with Graphene Oxide/PAN Shells for Self-healing Waterborne Polyurethane Coatings, Org. Coat., 131, 227-231, 2019.
 118. Cao L., Wang W., Li Q., Feng C., Wang T., Qin X., and Chen S., Three-Dimensional Nanofibers Network Multifunctional Material for Photothermal Self-Healing Protective Coating, Chem. Eng., 440, 134943, 2022.
 119. Yoshimoto N., Fathona I.W., and Yabuki A., Self-Healing Polymer Coating with Efficient Delivery for Alginates and Calcium Nitrite to Provide Corrosion Protection for Carbon Steel, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp., 662, 130970, 2023.
 120. Ubaid F., Radwan A.B., Naeem N., Shakoor R.A., Ahmad Z., Montemor M.F., and Soliman A., Multifunctional Self-Healing Polymeric Nanocomposite Coatings for Corrosion Inhibition of Steel, Coat. Technol., 372, 121-133‏, 2019.
 121. Song L., Shi H., Han P., Ji X., and Cheng Q., Synthesis and Characterisation of an Iron-Ion-Responsive Coating with Core–Shell Electrospun Fibres Containing a Chelation Agent, Mater., 73, 242-253, 2021.
 122. Ji X., Ji W., Pourhashem S., Duan J., Wang W., and Hou B., Novel Superhydrophobic Core-Shell Fibers/Epoxy Coatings with Self-Healing Anti-Corrosion Properties in both Acidic and Alkaline Environments, React. Funct. Polym., 187, 105574‏, 2023.
 123. Zhong F., He Y., Wang P., Chen C., and Wu Y., Novel pH-Responsive Self-Healing Anti-Corrosion Coating with High Barrier and Corrosion Inhibitor Loading Based on Reduced Graphene Oxide Loaded Zeolite Imidazole Framework, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp., 642, 12864, 2022.
 124. Ji X., Wang W., Zhao X., Zhang B., Chen S., Sun Y., and Hou B., Preparation and Properties of Self-Healing Anticorrosive Coating on Methyl Cellulose Core-Shell Fibers, Lett., 290, 129504, 2021.
 125. Fu X., Du W., Dou H., Fan Y., Xu J., Tian L., and Ren L., Nanofiber Composite Coating with Self-Healing and Active Anti-Corrosive Performances, ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 57880-57892, 2021.
 126. Kondawar S.B., Sharma H.J., Giripunje S.M., and More P.S., Electrospun Nanofibers for Coating and Corrosion, In Electrospun Nanofibers: Fabrication, Functionalisation and Applications, Springer, 119-145, 2021.
 127. Wu X. F., Zholobko O., Zhou Z., and Rahman A., Electrospun Nanofibers for Interfacial Toughening and Damage Self-Healing of Polymer Composites and Surface Coatings, In Electrospun Polymers and Composites, Woodhead, Elsevier, 315-359‏, 2021.
 128. Zhang J. and Aiping Zhu A., Study on the Synthesis of PANI/CNT Nanocomposite and Its Anticorrosion Mechanism in Waterborne Coatings, Org. Coat., 159, 106447, 2021.
 129. Lee M.W., An S., Jo H.S., Yoon S.S., and Yarin A.L., Self-Healing Nanofiber-Reinforced Polymer Composites, 1, Tensile Testing and Recovery of Mechanical Properties, ACS Appl. Mater. Interfaces, 7, 19546-19554, 2015.
 130. Malekkhouyan R., Neisiany R.E., Khorasani S.N., Das, O., Berto F., and Ramakrishna S., The Influence of Size and Healing Content on the Performance of Extrinsic Self-Nealing Coatings, Appl. Polym. Sci., 138, 49964, 2021.
 131. Lee M.W., An S., Lee C., Liou M., Yarin A.L. and Yoon S.S., Self-Healing Transparent Core–Shell Nanofiber Coatings for Anti-Corrosive Protection, Mater. Chem. A, 2, 7045-7053, 2014.
 132. Yang M., Liu B., Xia J., Liu Y., Shi Z., and Lv X., Study on the Properties of a Novel Electrostatic Conductive and Anti-Corrosive Composite Coating Improved by Graphene Nanosheets, Org. Coat., 136, 105244, 2019.
 133. Wen J., Tan X., Hu Y., Guo Q., and Hong X., Filtration and Electrochemical Disinfection Performance of PAN/PANI/AgNWs-CC Composite Nanofiber Membrane, Sci. Technol., 51, 6395-6403, 2017.
 134. Seidi F., Jouyandeh M., Taghizadeh M., Taghizadeh A., Vahabi H., Habibzadeh S., and Saeb M.R., Metal-Organic Framework (MOF)/Epoxy Coatings: A Review, Materials, 13, 2881, 2020.
 135. Lisboa F.S., Neiva E.G., Bergamini M.F., Marcolino Junior L.H., and Zarbin A.J., Evaluation of Carbon Nanotubes/Polyaniline Thin Films for Development of Electrochemical Sensors, Braz. Chem. Soc., 31, 1093-1100, 2020.
 136. Lou D., Younes H., Yang J., Jasthi B. K., Hong G., Hong H., and Hrabe R., Enhanced Electrical Conductivity of Anti-Corrosive Coatings by Functionalized Carbon Nanotubes: Effect of Hydrogen Bonding, Nanotechnol., 33, 155704, 2022.
 137. Kausar A., Polyacrylonitrile-Based Nanocomposite Fibers: A Review of Current Developments, Plast. Film Sheeting, 35, 295-316, 2019.
 138. Long Y.Z., Li M.M., Gu C., Wan M., Duvail J.L., Liu Z., and Fan Z., Recent Advances in Synthesis, Physical Properties and Applications of Conducting Polymer Nanotubes and nanofibers, Polym. Sci., 36, 1415-1442, 2011.
 139. Rui M. and Zhu A., The Synthesis and Corrosion Protection Mechanisms of PANI/CNT Nanocomposite Doped with Organic Phosphoric Acid, Org. Coat., 153, 106134, 2021.
 140. Wang Y., Preparation and Application of Polyaniline Nanofibers: An Overview, Int., 67, 650-669, 2018.‏
 141. Zhao Y., Zhang Z., Yu L., and Tang Q., Electrospinning of Polyaniline Microfibers for Anti-Corrosion Coatings: An Avenue of Enhancing Anti-Corrosion Behaviors, Met., 212, 84-90, 2016.‏
 142. Tian Z., Yu H., Wang L., Saleem M., Ren F., Ren P., and Huang L., Recent Progress in the Preparation of Polyaniline Nanostructures and Their Applications in Anti-Corrosion Coatings, RSC Adv., 4, 28195-28208, 2014.
 143. Chen C., He Y., Xiao G., Zhong F., Xie P., Li H., and He L., Co-modification of Epoxy Based Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes and Polyaniline on Graphene for Enhancing Corrosion Resistance of Waterborne Epoxy Coating, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp., 614, 126190, 2021.
 144. Yao Y., Sun H., Zhang Y., and Yin Z., Corrosion Protection of Epoxy Coatings Containing 2-Hydroxyphosphonocarboxylic Acid Doped Polyaniline Nanofibers, Org. Coat., 139, 105470, 2020.‏
 145. Vijayan P.P. and Al-Maadeed M., Self-Repairing Composites for Corrosion Protection: A Review on Recent Strategies and Evaluation Methods, Materials, 12, 2754, 2019.
 146. Zulkifli F., Yusof M.S.M., Isa M.I.N., Yabuki A., and Nik W.W., Henna Leaves Extract as a Corrosion Inhibitor in Acrylic Resin Coating, Org. Coat., 105, 310-319, 2017.
 147. Akbarzadeh S., Ramezanzadeh M., Ramezanzadeh B., and Bahlakeh G., A Green Assisted Route for the Fabrication of a High-Efficiency Self-Healing Anti-Corrosion Coating through Graphene Oxide nanoplatform Reduction by Tamarindus Indiaca Extract, Hazard. Mater., 390, 122147, 2020.
 148. Ataei Sh., Khorasani S.N., and Neisiany R.E., Biofriendly Vegetable Oil Healing Agents Used for Developing Self-Healing Coatings: A Review, Org. Coat, 129, 77–95, 2019.
 149. Nawaz M., Habib S., Khan A., Shakoor R.A., and Kahraman R., Cellulose Microfibers (CMFs) as a Smart Carrier for Autonomous Self-Healing in Epoxy Coatings, New J. Chem., 44, 5702-5710, 2020.
 150. Naga Kumar C., Prabhakar M.N., and Jung-il S., PVDF Green Nanofibers as Potential Carriers for Improving Self-Healing and Mechanical Properties of Carbon Fiber/Epoxy Prepregs, Rev., 11, 1890-1900, 2022.‏
 151. Khatri Z., Ahmed F., and Kim I.S., Green Electrospinning of Sustainable Nanofibers: A Sustainable Frontier for Next-Generation Materials, Mehran Univ. Res. J. Eng. (JETR), 42, 16-24, 2023.‏
 152. Song W., Zhao X., Jin Z., Fan L., Ji X., Deng J., and Duan J., Poly(vinyl alcohol) for Multi-Functionalized Corrosion Protection of Metals: A Review, Clean. Prod., 394, 136390, 2023.‏