دوره و شماره: دوره 36، شماره 5 - شماره پیاپی 187، آذر و دی 1402 
وابستگی ثابت دی‌الکتریک و خواص مکانیکی اسفنج پلی‌استیرن انبساطی به ضخامت دیواره سلول

صفحه 509-519

10.22063/jipst.2024.3440.2254

داریوش گودرزی؛ سید محمد حسینی؛ محمد رضا پورحسینی؛ محمود رضوی‌زاده؛ محمد خبیری؛ میلاد سعادت تقرودی