دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 185، مرداد و شهریور 1402 
آخرین پیشرفت‌ها درآب‌کافت اسیدی برای تولید نانوبلورهای سلولوز به‌عنوان جزء تقویت‌کننده در نانوکامپوزیت‌های پایه‌اپوکسی

صفحه 231-258

10.22063/jipst.2023.3359.2225

ریحانه لقایی؛ حسین فشندی؛ سید مهدی حجازی؛ صالح اکبرزاده؛ سمیرا شقاقی؛ علیرضا شماعی کاشانی؛ بیژن جهان‌آرا؛ الهه شهسواری