ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Kinetics and Activation Parameters of Electrochemical Polymerization of Ortho-Aminophenol

نویسندگان [English]

  • A. Rostami
  • S. M. Vahdati Mohadess