دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379 
1. ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه

محمدرضا جعفری؛ حمید میرزاده؛ یدالله اسلامی؛ حیدر امینی