دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1379 
1. رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET

10.22063/jipst.2000.318

نادره گلشن ابراهیمی؛ مهدی حسن نژاد؛ محمدرضا محدث مجتهدی