دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1379