دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1379 
1. رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET

نادره گلشن ابراهیمی؛ مهدی حسن نژاد؛ محمدرضا محدث مجتهدی