اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان بر درجه سفیدی و آهار باقیمانده در پارچه های صددرصد پنبه ای


عنوان مقاله [English]

Effect of Simultaneous Boiling off and Bleaching Conditions on the Degree of Whiteness and the Remaining Starch Size on 100% Grey Cotton Fabric

نویسندگان [English]

  • H. Tavanaiee
  • M. Ghasemi
  • M. Karbasizadeh