سنتز و مطالعه پلی ( 4 و'4 - اکسی بیس فنیلن پیروملیتیمید) و چند مونومر آن


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Poly(4,4- Oxibisphenylene pyromellitimide) and Some of Its Monomers

نویسندگان [English]

  • F. Mirkhalilzadeh Ershady
  • M. Taghiganji
  • M. Mehrebzadeh