بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین


عنوان مقاله [English]

A Theoretical and Experimental Study of the Mould Filling Time in Resin Transfer Moulding Process

نویسندگان [English]

  • A. Fasihi Dastjerdy
  • M. H.
  • H. Rahimi