بهینه سازی استخراج کیتین و تهیه کیتوسان از پوست میگو: بررسی عوامل موثر بر واکنش استیل زدایی کیتین و ارزیابی زیست سازگاری


عنوان مقاله [English]

Optimization of Chitin Extraction from Shrimp’s Shell and Chitosan Preparation: Study of Parameters Influence on Chitin Deacetylation Reaction and Biocompatibility Evaluation (In vitro)

نویسندگان [English]

  • N. Yaghobi
  • H. Mirzadeh
  • F. Hormozi