دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381