دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381 
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سطح قطعات تولید شده به روش پولتروژن

10.22063/jipst.2002.390

مسعود اسفنده؛ امیر مسعود رضادوست؛ سید علیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی