دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381 
5. بهبود خواص قیر با مواد پلیمری

محمدرضا صدالدینی مهرجردی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر کاووسی