دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1381 
بهبود خواص قیر با مواد پلیمری

10.22063/jipst.2002.380

محمدرضا صدالدینی مهرجردی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر کاووسی