بررسی سینتیک واکنش ایجاد پیوندهای عرضی در پلی اتیلن سبک به روش پروکسیدی با استفاده از DSC، رئومتر و مخلوط کن داخلی


عنوان مقاله [English]

Kinetic Study of Cross-linking Reaction by Peroxide Method in LDPE Using DSC, a Rheometer and an Internal Mixer

نویسندگان [English]

  • I. Ghasemi
  • J. Morshedian