استفاده از روش تجزیه گرمایی در مطالعه تخریب گرمایی پلی اتیلن و آثار منیزیم هیدروکسید بر آن به عنوان بازدارنده اشتعال


عنوان مقاله [English]

Application of Thermal Analysis Methods on the Study of PE Thermal Degradation and the Influence of Mg (OH)2 as Fire Retardant

نویسندگان [English]

  • A. Zarringhalam Moghaddam
  • N. Gholipour