ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ


عنوان مقاله [English]

Quality Evaluation of Chitin and Chitosan Extracted from Cyst Shell of the Artemia Urmiana and its Comparison with Other Type from Shrimp and Crab’s Shell

نویسندگان [English]

  • Y.A. Asadpoor
  • S. A. Shojaosadati
  • M. R.
  • A. Khosrowshahi ASL