بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان


عنوان مقاله [English]

Adhesion Improvement of Epoxy Coating on Aluminium Substrate Using an Amino-Silane Compound

نویسندگان [English]

  • M. Mohseni
  • M. Mirabedini
  • K. Shamardani